Aktivstoffer, der er kandidat til substitution

Formålet med denne bestemmelse er at udpege stoffer, der er særligt problematiske i forhold til den offentlige sundhed eller miljøet, og sikre, at sådanne stoffer med tiden udfases og erstattes af mere egnede alternativer.

Kriterierne bygger på stoffernes iboende farlige egenskaber kombineret med deres anvendelse. Et aktivstof betragtes som kandidat til substitution, hvis det opfylder et eller flere af følgende kriterier:

  • Det opfylder mindst et af udelukkelseskriterierne.
  • Det er klassificeret som sensibiliserende ved indånding.
  • Dets toksikologiske referenceværdier er væsentligt lavere end dem, der gælder for størstedelen af de godkendte aktivstoffer til samme produkttype og anvendelse.
  • Det opfylder to af kriterierne for at være et persistent, bioakkumulerende og toksisk stof (PBT-stof).
  • Det giver anledning til betænkelighed vedrørende menneskers og dyrs sundhed og miljøet selv under meget restriktive risikohåndteringsforanstaltninger.
  • Det indeholder en betydelig andel ikke aktive isomerer eller urenheder.

Hvis den vurderende kompetente myndighed under godkendelsesprocessen udpeger et aktivstof som en mulig kandidat til substitution, vil det blive anført i konklusionerne af vurderingen. I sådanne tilfælde indleder ECHA en offentlig høring.

Aktivstoffer, der er kandidater til substitution, kan ikke godkendes for en periode på længere end syv år, selv i tilfælde af fornyelse. Opfylder aktivstoffet et eller flere af udelukkelseskriterierne, kan det kun godkendes i fem år.

Når et aktivstof udpeges som kandidat til substitution, skal det produkt, der indeholder stoffet, ved godkendelsen gennemgå en sammenlignende vurdering og vil kun blive godkendt, hvis der ikke findes bedre alternativer.

Da harmoniseret klassificering er et hovedelement i udelukkelseskriterierne og dermed i vurderingen af, om et aktivstof er kandidat til substitution, tilstræber ECHA's sekretariat, at der samarbejdes mellem Udvalget for Biocidholdige Produkter og Udvalget for Risikovurdering (RAC).

Tilsvarende er det også nødvendigt at vurdere et aktivstofs PBT-egenskaber for at afgøre, om stoffet er kandidat til substitution. ECHA's sekretariat vil derfor også tilstræbe samarbejde mellem Udvalget for Biocidholdige Produkter og ECHA's PBT-ekspertgruppe.