Planer og rapporter

ECHA planlægger sine aktiviteter via flerårige arbejdsprogrammer og årlige arbejdsprogrammer. I ECHA's almindelige beretninger redegøres for agenturets resultater i et givet år.

I begyndelsen havde ECHA et flerårigt arbejdsprogram for tre år, som blev revideret løbende hvert år, og der blev tilføjet ét år og fjernet ét år for hver fortløbende planlægningsperiode, der var omfattet. Fra 2014 vil ECHA have en mellemlangsigtet femårig strategi, som beskrives i det flerårige arbejdsprogram for 2014-2018.

Udkastet til det nye flerårige arbejdsprogram for 2014-2018 sendes i offentlig høring i juni 2013, og det endelige dokument vedtages af ECHA's bestyrelse i september 2013.

De årlige arbejdsprogrammer indeholder ECHA's målsætninger for et givet år, og disse sammenlignes med specifikke indikatorer og mål, som fastlægges hvert år. Før slutningen af oktober hvert år skal ECHA's bestyrelse vedtage et årligt arbejdsprogram gældende for det kommende år.

Umiddelbart efter udgangen af hvert kalenderår udarbejder agenturet en almindelig beretning for det pågældende år, som vedtages af ECHA's bestyrelse i udgangen af april.

 

Arbejdsprogrammer

Særrapporter

I henhold til lovgivningen skal ECHA også udarbejde regelmæssige rapporter om specifikke forhold som beskrevet nedenfor.

REACH

Rapporter om alternativer til dyreforsøg

I medfør af artikel 117, stk. 3, i REACH-forordningen, og i overensstemmelse med målsætningen om at fremme forsøgsmetoder uden brug af dyr, fremsender ECHA hvert tredje år en statusrapport til Europa-Kommissionen om indførelsen og anvendelsen af forsøgsmetoder uden brug af dyr og om de teststrategier, der anvendes for at fremskaffe oplysninger om iboende egenskaber og sikre, at risikovurderingen opfylder kravene i REACH.

ECHA indsendte den første rapport af denne type i juni 2011, den anden i juni 2014 og den tredje i juni 2017

Report on Alternatives to Animal Testing (2017) [PDF] [EN]

Summary of the report (2017) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on Alternatives to Animal Testing (2014) [PDF] [EN]

Summary of the report (2014) [PDF] [EN]

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Survey results - Analysis of higher tier studies submitted without testing proposals [PDF] [EN]

Report on Alternatives to Animal Testing (2011) [PDF] [EN]

Summary of the report (2011)[PDF] [EN]

 

Rapporter om REACH-forordningens anvendelse

I medfør af artikel 117, stk. 2, i REACH-forordningen fremsender ECHA hvert femte år en rapport til Europa-Kommissionen om, hvorledes denne forordning fungerer. I rapporten medtager agenturet "oplysninger om fælles indsendelse af oplysninger i overensstemmelse med artikel 11 og en oversigt over de forklaringer, der er givet i forbindelse med separate indsendelser af oplysninger".

Report on the operation of REACH and CLP (2016) [PDF] [EN]

Summary of the report (2016) [PDF] [EN]

 

 • bg
 • cs
 • da
 • de
 • el
 • es
 • et
 • fi
 • fr
 • hr
 • hu
 • it
 • lt
 • lv
 • mt
 • nl
 • pl
 • pt
 • ro
 • sk
 • sl
 • sv

Report on the operation of REACH and CLP (2011) [PDF] [EN]

PIC

 

Rapporter om anvendelsen af PIC-forordningen

I henhold til PIC-forordningens artikel 22 fremsender ECHA hvert tredje år en rapport til Europa-Kommissionen om forordningens anvendelse.

Report on the operation of PIC (2017) [PDF] [EN]

Integrated Regulatory Strategy

Reports on the SVHC Roadmap to 2020

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)