Risikokommunikationsnetværk

Netværket for risikokommunikation (RCN) blev lanceret af ECHA's administrerende direktør i efteråret 2008. Netværket samler repræsentanterne for de berørte kompetente myndigheder i de enkelte medlemsstater i en dialog med offentligheden om sikker brug af kemikalier og risikoen ved forskellige stoffer.

Netværket fungerer som en platform, hvor agenturet kan benytte sit juridiske mandat i henhold til REACH-forordningen til at levere målrettet vejledning med henblik på at koordinere medlemsstaternes indsats på dette område. I forhold til de to andre netværk under agenturet, navnlig HelpNet, har RCN defineret sig selv som "semiaktiv", og planlægger dermed sine aktiviteter, så der tages hensyn til de begrænsede ressourcer, som de nationale myndigheder kan afse ud over deres nationale tiltag på dette område.

Netværket udgør et instrumentelt forum for udveksling af erfaringer og god praksis på dette specifikke kommunikationsfelt, orienterer nationale repræsentanter om forskning og praksis på dette område og sætter fokus på de forskellige forudsætninger for en sådan kommunikation, som f.eks. nødvendigheden af, at de offentlige myndigheder i forvejen har offentlighedens tillid via deres sædvanlige kommunikation i det daglige.

Efter mere præcist at have defineret sin rolle efter etableringen har RCN fungeret som målrettet forum for høringer om ECHA's vejledning for kommunikation af oplysninger om risiciene ved og den sikre anvendelse af kemikalier samt høringer om agenturets undersøgelse af formidling af information til offentligheden, en rapport udarbejdet til Europa-Kommissionen i henhold til CLP-forordningens artikel 34, stk. 1.

I overensstemmelse med RCN's mål om at udgøre en platform for udviklingen af praktiske tiltag i forbindelse med risikokommunikation uden at efterstræbe harmonisering, der går videre end den koordineringsfokuserede vejledning, som er omhandlet i REACH-bestemmelserne, indkalder RCN medlemmerne til plenarmøder og workshops med henblik på at sætte øget fokus på netværkets agenda, ikke blot som en platform for erfaringsudveksling og fremlæggelse af præsentationer, men også som en platform for aktuelle kurser og andre hands-on-aktiviteter.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)