OECD-relateret arbejde

 

Image

EU deltager i et tæt internationalt samarbejde om forsvarlig håndtering af kemikalier. Hovedorganisationen, som styrer dette arbejde, er OECD. ECHA's rolle er at yde videnskabelig og teknisk støtte til Europa-Kommissionen i dets OECD-relaterede aktiviteter. Agenturet er aktivt i flere af OECD's arbejdsgrupper og taskforces. Dens indsats i OEDC for at harmonisere kemikaliestyringsværktøjer og -tilgange kommer ikke blot myndighederne til gode, men også den europæiske industri.

OECD-landene har fælles mål, som svarer til målene i REACH, nemlig at sikre en bedre beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet og samtidig opretholde industriens konkurrenceevne på kemikalieområdet. OECD's program for miljø, sundhed og sikkerhed (EHS) har spillet en afgørende rolle i forbindelse med fremme af global harmonisering, idet den har stillet almindeligt anerkendte tilgange, metoder og værktøjer til rådighed til forsvarlig håndtering af kemikalier. Disse omfatter gensidig anerkendelse af data, vejledende principper for afprøvning og god laboratoriepraksis samt standardiserede formater til resultatindberetning såsom harmoniserede skabeloner, it-værktøjer (IUCLID) og eChemPortal.

ECHA bistår Europa-Kommissionen med udformningen af dens bidrag til OECD, især på områder vedrørende aktiviteterne i OECD's taskforce om farevurdering. Agenturet deltager desuden i IUCLID-ekspertgruppepanelet og kommer med vigtige input ved udviklingen af QSAR-værktøjerne og eChemPortal. ECHA deltager også i udarbejdelsen af harmoniserede skabeloner, i det fælles program for vurdering af kemikalier (Cooperative Chemicals Assessment Programme) og i pesticid- og HPV-aktiviteter.

ECHA's lovfæstede deltagelse i OECD's arbejde med IUCLID er nyttig for gennemførelsen af EU's kemikalielovgivning og sætter samtidig de europæiske virksomheder i stand til at anvende det samme format globalt til indberetning af oplysninger om kemikalier. eChemPortal er den globale indgangsportal til offentligt tilgængelige oplysninger om kemikalier, som er indsamlet under forskellige reguleringsordninger. Brugerne kan her både søge i ECHA's offentlige databaser og i andre reguleringsmyndigheders databaser.

ECHA's varetagelse af reguleringsmæssige opgaver fra 2013 og fremad i henhold til EU's biocidforordning betyder, at agenturet også deltager i OECD's taskforce om biocider.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)