Seznam klasifikací a označení

Co je to seznam klasifikací a označení?

Tato databáze obsahuje informace o klasifikacích a označeních oznámených a registrovaných látek, které byly přijaty od výrobců a dovozců. Obsahuje i seznam harmonizovaných klasifikací (tabulky 3.1 a 3.2 přílohy VI nařízení CLP) a názvy harmonizovaných látek přeložené do všech jazyků EU.

Společnosti tyto informace poskytly ve svých oznámeních o klasifikaci a označení nebo v registračních dokumentacích. Agentura ECHA seznam vede, avšak nepřezkoumává ani neověřuje přesnost informací.

Počet oznámení a látek v databázi bude s rostoucím počtem oznámení o klasifikaci a označení a registračních dokumentací předložených společnostmi postupem času narůstat. Údaje ve veřejném seznamu samotném jsou pravidelně aktualizovány.

Průběžné zlepšování uchovávaných údajů vyžaduje společné úsilí všech zúčastněných stran. Oznamovatelům se doporučuje, aby si překontrolovali klasifikace svých látek uvedené v seznamu a v případě potřeby aktualizovali svá oznámení.

 

 

Informace v seznamu

Podle nařízení CLP (článku 42) se zveřejňují tyto informace:

  • název podle nomenklatury IUPAC pro látky klasifikované v určitých třídách nebezpečnosti nebo kategoriích vymezených v čl. 119 odst. 1 písm. a), aniž je dotčen čl. 119 odst. 2 písm. f) a g) nařízení REACH,
  • název látky podle seznamu EINECS, pokud existuje, a podle potřeby ostatní číselné identifikátory, které jsou k dispozici,
  • klasifikace a označení látky.

Do seznamu se zařazují všechna oznámení týkající se kterékoli zveřejněné látky. To zahrnuje i oznámení týkající se neklasifikovaných látek.

Vyhledávání v seznamu

Pro vyhledávání zadejte svá kritéria vyhledávání, přečtěte si prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti a záruk a vyjádřete s ním souhlas. Prohlédněte si tabulku výsledků a k zobrazení souhrnu klasifikací a označení pro určitou látku klikněte na ikonu ve sloupci Zobrazit.

Jestliže má látka harmonizovanou K&O, zobrazí stránka souhrnu klasifikací a označení harmonizovanou klasifikaci a označení podle kritérií nařízení CLP.

Oznámení přijatá v rámci společného předložení údajů v postupu registrace podle nařízení REACH jsou také odpovídajícím způsobem označena.

Všechna oznámení týkající se téže látky jsou sdružena do skupin podle svých číselných identifikátorů a jsou zobrazena společně.

Totožná oznámení pro tutéž látku jsou sloučena a je uveden počet oznamovatelů. Pro tutéž látku může existovat více klasifikací, například z důvodu odlišného složení, formy nebo skupenství látky uváděné na trh.

Chcete-li zobrazit vysvětlení datových polí, klikněte na informační ikonu vedle příslušného pole.