Používat chemické látky při práci bezpečně

Bezpečné používání chemických látek na vašem pracovišti je nezbytné pro vaše zdraví a dobré pracovní podmínky. Právní předpisy EU o chemických látkách, známé jako nařízení REACH, CLP a nařízení o biocidních přípravcích, tomu mohou napomoci.

Ze zákona vám musí být poskytnuty informace, které vám mohou pomoci nalézt odpovědi na tyto důležité otázky: jak nebezpečné jsou chemické látky a přípravky, se kterými manipulujete, a jak je můžete používat bezpečně?

U nebezpečných látek nyní musí dodavatelé uvádět v bezpečnostních listech a na štítcích více informací. Váš zaměstnavatel musí tyto informace použít k zavedení opatření k řízení rizik, aby se zajistilo, že se chemické látky na vašem pracovišti používají bezpečně.

Tyto zákonné požadavky platí pro všechny podniky stejně, bez ohledu na to, ve které zemi EU sídlí či zda chemické látky vyrábějí, dovážejí nebo používají.

Díky těmto právním předpisům nyní máme:

  • nové poznatky o nebezpečnostech, expozici a rizicích chemických látek a opatřeních k jejich kontrole,
  • lepší komunikaci mezi uživateli a dodavateli,
  • zvýšenou kontrolu látek vzbuzujících obavy, a to na základě omezení jejich použití nebo jejich úplného odstranění z evropského trhu a nahrazení bezpečnějšími alternativami.

Konečným cílem je snížit expozici nebezpečným chemickým látkám a pomoci předcházet onemocněním, poraněním a úrazům.

„Podporovali jsme nařízení REACH od samého počátku a věříme, že zlepšuje pracovní prostředí", říká Tony Musu z Evropské konfederace odborových svazů, která jakožto zástupce zaměstnanců pečlivě sleduje práci agentury ECHA.

I vy můžete hrát aktivní úlohu.

Používejte webové stránky agentury ECHA jako zdroj informací a využijte tyto poznatky na svém pracovišti.

Přečtěte si štítky

Štítky vám mohou pomoci určit, které chemické látky jsou nebezpečné a jak vám mohou uškodit.

Přečtěte si bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy obsahují informace, jak s chemickými látkami bezpečně manipulovat a jak se chránit.

Informujte se o chemických látkách

Na webových stránkách agentury ECHA naleznete informace o nebezpečných a široce používaných chemických látkách na trhu EU a o tom, jak jsou klasifikovány.

Jaké jsou úrovně expozice?

Nařízení REACH zavádí maximální doporučené úrovně expozice chemickým látkám. Podobně zavádí nařízení o biocidních přípravcích (BPR) přijatelné úrovně expozice pro uživatele biocidních přípravků.

Existují bezpečnější alternativy?

Nařízení REACH, CLP a BPR podporují nahrazování nejnebezpečnějších chemických látek bezpečnějšími alternativami.