Identifikace látky

Identifikace látky

Nařízení REACH, nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a nařízení o biocidních přípravcích se zaměřují na látky. Nařízení REACH například vyžaduje, abyste předložili registrační dokumentaci pro každou chemickou látku, kterou vyrábíte nebo dovážíte. Základem této dokumentace je jasná a přesná identifikace látky.

Přesná identita látky je nezbytným výchozím bodem pro registraci podle nařízení REACH a rovněž pro splnění požadavků nařízení CLP a nařízení o biocidních přípravcích. Umožňuje také správnou identifikaci škodlivých látek, což umožňuje zavést řádná opatření k řízení rizik za účelem kontroly rizik pro lidské zdraví a životní prostředí, která z těchto látek plynou.

Začínáme