Přehled: srovnání sporů týkajících se sdílení údajů pro žadatele o předběžnou registraci a dotazovatele

 

Postup se mírně liší v závislosti na tom, zda je vaše látka předmětem předběžné registrace nebo dotazu. Pokud je vaše látka předmětem předběžné registrace, postup je založen na čl. 30 odst. 3 nařízení REACH. Pokud je vaše látka předmětem dotazu, postup je založen na článcích

 

  Předběžná registrace/SIEF Dotazování

Co to znamená?

Předběžná registrace byla možná do 1. prosince 2008, pokud jste látku vyráběli nebo dováželi již před tímto datem.

Pozdní předběžná registrace je možná do 31. května 2017, jestliže začnete látku vyrábět nebo dovážet v množství od jedné do 100 tun za rok.

Po provedení předběžné registrace se stanete členem fóra pro výměnu informací o látce (SIEF), kde probíhají veškeré diskuse o stejnosti látky, sdílení údajů a společném předložení.

Pokud máte v úmyslu začít látku vyrábět nebo dovážet v množství větším než je jedna tuna za rok a už nemůžete provést předběžnou registraci, vztahuje se na vás dotazování.

Po předložení dotazu vám agentura ECHA umožní kontakt se stávajícími žadateli o registraci téže látky. Pak s nimi budete moci diskutovat o sdílení údajů a společném předložení.

Kontrola přípustnosti

Až 15 pracovních dnů (může být delší, pokud si agentura ECHA potřebuje vyžádat od potenciálního žadatele o registraci další informace)

Lhůta pro předložení písemných dokladů druhou stranou

10 pracovních dnů (jestliže druhá strana písemné doklady do 10 pracovních dnů neposkytne, agentura ECHA spor posoudí pouze na základě dokumentů předložených žadatelem)

Lhůta pro vydání rozhodnutí poté, co byly obdrženy důkazy od obou stran

2 měsíce

1 měsíc

Výsledek / obsah rozhodnutí

Agentura ECHA buď vydá rozhodnutí, jímž udělí potenciálnímu žadateli o registraci povolení odkazovat se na požadované studie, a/nebo poskytne bezpečností kód (token) pro přístup ke společnému předložení, nebo obě strany vyzve, aby v jednáních pokračovaly.

Poznámka 1: I poté, co agentura ECHA vydá rozhodnutí, jímž straně udělí právo odkazovat se, budou obě strany nadále vybízeny k dosažení dobrovolné dohody.

Poznámka 2: Jestliže agentura ECHA vydá rozhodnutí žádající strany, aby pokračovaly v jednáních, a strany nemohou dosáhnout v jednáních dohody, potenciální žadatel o registraci může zahájit další spor zahrnující jejich následné úsilí.

Rozsah práva odkazovat se

Předmětem jednání jsou pouze studie týkající se obratlovců.

Předmětem jednání jsou všechny studie.

Přístup ke společnému předložení

Bezpečnostní kód (token) pro přístup ke společnému předložení v systému REACH-IT (další informace na webové stránce pro společné předložení)

Platba?

Jestliže agentura ECHA udělí právo odkazovat se a/nebo přístup ke společnému předložení, nebude požadovat doklad o platbě. Druhá strana však může záležitost postoupit příslušným vnitrostátním soudům a žádat odpovídající kompenzaci.

Bude-li mít agentura v úmyslu právo odkazovat se a/nebo přístup ke společnému předložení udělit, nejprve společně s návrhem rozhodnutí zašle požadavek na doklad o platbě.

Po obdržení dokladu o platbě agentura ECHA vydá konečné rozhodnutí.

Poznámka: Agentura ECHA nemá žádnou pravomoc posuzovat, zda je výše kompenzace odpovídající či nikoli. To náleží do výhradní pravomoci vnitrostátních soudů. Agentura ECHA však radí, aby tato platba zahrnovala alespoň prvky dohodnuté během jednání.

Opravné prostředky

Ve věci veškerých rozhodnutí ohledně sdílení údajů se do tří měsíců lze odvolat k odvolacímu senátu agentury ECHA.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)