Příprava na vytvoření nového fóra SIEF

Pro každou látku, kterou jste předběžně registrovali, byla na portálu REACH-IT zřízena stránka předběžného fóra SIEF. Na této stránce naleznete kontaktní údaje ostatních společností, které provedly předběžnou registraci s použitím stejného identifikátoru látky (např. čísla ES).

Je třeba, abyste se společně s ostatními spojili a dohodli, kdo bude provádět registraci a zda jsou vaše látky stejné.

Jakmile prokážete, že chcete registrovat stejnou látku, vytvoříte fórum pro výměnu informací o látce (SIEF). Jedná se o specifický způsob spolupráce pro účely registrace podle nařízení REACH. Tato spolupráce probíhá mezi žadateli o společnou registraci a je obvykle formalizována dohodou.

Ve fóru SIEF budete s ostatními žadateli o společnou registraci sdílet údaje, které máte o látce k dispozici, sdílet náklady a připravovat společnou registraci.

Níže uvedené kroky objasňují, jak po předběžné registraci postupovat, abyste se připravili na vytvoření nového fóra SIEF.

 

1. Přihlaste se do portálu REACH-IT

Portál REACH-IT je nástroj IT, který musíte používat k předkládání informací agentuře ECHA, včetně předběžných registrací a registrací.

Na portál REACH-IT se dostanete z domovské stránky agentury ECHA. Přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla. Nejste-li dosud uživatelem, můžete se zaregistrovat.

2. Vyhledejte a zkontrolujte své předběžné registrace

Předběžné registrace naleznete na portálu REACH-IT výběrem „Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs’ (Nabídka > Vyhledat > Předběžné registrace a předběžná fóra SIEF)“. 

Zkontrolujte, zda máte předběžnou registraci pro každou látku, kterou potřebujete registrovat. Pokud ji nemáte, zjistěte si v níže uvedených otázkách a odpovědích, co máte udělat.

Nezapomeňte, že předběžné registrace jsou nejen výchozím bodem pro kontaktování ostatních žadatelů o společnou registraci, ale také vám dávají právo být na evropském trhu bez registrace až do lhůty pro registraci, která se na vás vztahuje.

3. Zkontrolujte své kontaktní údaje poskytnuté v rámci předběžné registrace

Protože budete muset provést společnou registraci, je důležité, aby vaše kontaktní údaje byly aktuální a ostatní žadatelé o společnou registraci se s vámi mohli spojit.

Každá předběžná registrace obsahuje kontaktní údaje obvykle osoby ve vaší společnosti nebo třetí strany jmenované zástupcem (TPR). Tyto kontaktní údaje (jméno/název a e-mail) jsou na stránce předběžného fóra SIEF na portálu REACH-IT k dispozici všem, kdo danou látku předběžně registrovali.

Rozhodněte se, zda chcete stávající kontaktní údaje ve své předběžné registraci ponechat nebo změnit, a zkontrolujte, zda jsou u každé látky, kterou hodláte registrovat, aktuální.

4. Zobrazte si na stránce předběžného fóra SIEF kontaktní údaje ostatních žadatelů o společnou registraci

Kontaktní údaje ostatních společností, které předběžně registrovaly vaši látku, si můžete zobrazit prostřednictvím portálu REACH-IT. V nabídce REACH-IT přejděte na „Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs (Nabídka > Vyhledat > Předběžné registrace a předběžná fóra SIEF)“. Seznam všech těchto společností si můžete rovněž stáhnout.

Ostatní žadatele o společnou registraci budete muset kontaktovat e-mailem mimo portál REACH-IT. Ne každý, kdo je uveden na stránce předběžného fóra SIEF, bude látku registrovat (například v důsledku změn portfolia nebo strategie společnosti). Je tedy možné, že na váš e-mail odpoví jen málo společností.

5. Při navazování spolupráce buďte aktivní

Abyste svou látku zaregistrovali, budete muset být aktivní. Existují různé způsoby:

 • Iniciujte spolupráci s ostatními žadateli o společnou registraci
  Pokud má látka zásadní význam pro vaše podnikání, ujměte se iniciativy a zahajte diskuze. Tak se můžete ujistit, že látka bude zaregistrována v dané lhůtě. 

  Svou ochotu zahájit vytváření fóra SIEF můžete vyjádřit kliknutím na tlačítko „Become facilitator (Stát se pomocníkem)“ na portálu REACH-IT.

  Jako pomocník můžete na stránce předběžného fóra SIEF uvést, jakým způsobem si přejete diskuze zahájit. Velmi pravděpodobně budete muset zorganizovat nějaká setkání nebo webové konference.
 • Odpovězte ostatním žadatelům o společnou registraci Pokud se neujmete iniciativy a kontaktuje vás pomocník při vytváření fóra SIEF (SFF) nebo žadatel o společnou registraci, odpovězte mu – a to i tehdy, pokud jste se dosud nerozhodli, zda budete látku registrovat, či ne.
 • Sledujte své látky
  Je možné, že u některých látek nikdo spolupráci nezahájí. V takovém případě byste měli žadatele o společnou registraci kontaktovat sami, abyste zjistili, zda nebudete jediným žadatelem o registraci této látky. Pokud ano, budete si muset vyhradit dostatek času na vlastní přípravu registrace.
6. Stanovte s ostatními žadateli o společnou registraci, zda se jedná o stejnou látku

K prokázání toho, že se jedná o stejnou látku, musí všichni žadatelé o společnou registraci určit název své látky podle Pokynů pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP (viz také fáze 1: Mějte přehled o svém portfoliu).

Pokud se název shoduje, pak se látky považují za stejné.

Máte-li obavy ohledně důvěrných obchodních informací během diskuzí o tom, zda se jedná o stejnou látku, přečtěte si níže uvedené otázky a odpovědi.

Jakmile se shodnete na tom, že jsou vaše látky stejné, vytvoříte fórum SIEF. Můžete začít spolupracovat na sdílení údajů a společné registraci (viz fáze 3: Domluvte se s ostatními žadateli o společnou registraci).

Členové fóra SIEF musí kolektivně uplatňovat principy dokumentu Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP při definování vymezení látky odpovídající údajům, které budou předkládat společně. Ty se nazývají profil identity látky (SIP) a budete je muset uvést v registrační dokumentaci hlavního žadatele o registraci. Pokyny k SIP jsou uvedeny v Příloze III dokumentu Pokyny pro identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP.

7. Seznamte se s úlohami a činnostmi ve fóru SIEF

Ve fóru SIEF existují dvě formálně oddělené úlohy: hlavní žadatel o registraci a – pokud existují – vedlejší žadatelé o registraci. Všichni žadatelé o společnou registraci nicméně zodpovídají za časový harmonogram a postup prací, jakož i za obsah společných i vlastních částí registrační dokumentace.

Fórum SIEF si zvolí hlavního žadatele o registraci.  Hlavní žadatel o registraci bude muset předložit společnou registraci prostřednictvím portálu REACH-IT jako první, ještě před tím, než budou moci předložit své vlastní registrace vedlejší žadatelé. Hlavní žadatel o registraci rovněž musí vedlejším žadatelům sdělit bezpečnostní kódy, aby se mohli ke společné registraci připojit (viz fáze 6: Předložte svoji registrační dokumentaci).

U všech ostatních úkolů se budete muset dohodnout s ostatními žadateli o společnou registraci na způsobu vaší spolupráce. V praxi to znamená rozhodnout o tom, kdo co udělá a zda některé úkoly nezadáte externím subdodavatelům. Dohoda je obvykle zdokumentována, například formou dohody o fóru SIEF nebo dohody o konsorciu.

Tato dohoda by měla zahrnovat různé činnosti, které musí členové fóra SIEF za účelem registrace (viz fáze 3, 4, 5 a 6) a průběžné aktualizace registrace (viz fáze 7) provádět. Mezi tyto činnosti patří například následující administrativní a technické činnosti a práce na obsahu:

 • Správa fóra SIEF: stanovení kontaktních míst pro komunikaci v rámci fóra SIEF i mimo něj, organizace způsobu vyřizování faktur a plateb, vytváření systémů náhrady nákladů a vedení záznamů
 • Příprava obsahu dokumentace: sběr stávajících údajů, získávání nových údajů, diskuze o kvalitě údajů, dohoda o tom, které údaje se budou předkládat společně, jednání o nákladech na sdílení údajů, provádění posouzení chemické bezpečnosti, odvození klasifikace a příprava zprávy o chemické bezpečnosti
 • Příprava a předložení dokumentace v nástroji IUCLID: vytvoření společné registrační dokumentace v nástroji IUCLID, předložení dokumentace agentuře ECHA a sledování faktury a zpráv na portálu REACH-IT

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)