Zjišťování vašich povinností

Podle nařízení REACH můžete mít pro každou jednotlivou látku, kterou vyrábíte, dovážíte nebo používáte, specifické povinnosti. Vaše povinnosti závisejí na vaší roli v dodavatelském řetězci pro konkrétní látku.

Dokonce i u směsí či předmětů se většina povinností podle nařízení REACH týká látek v nich obsažených.

Je-li vaše látka nebo směs klasifikována jako nebezpečná, budete muset splnit také ustanovení nařízení CLP.

Co je Navigátor?

Navigátor je interaktivní nástroj, který vám může pomoci:

  • objasnit vaši roli v dodavatelském řetězci,
  • určit vaše povinnosti pro jednotlivé látky,
  • nalézt příslušné pokyny, příručky, právní předpisy a odkazy na další zdroje informací, které vám mohou pomoci splnit vaše povinnosti.

Relace Navigátoru se týká konkrétní látky.

Jestliže formulujete či používáte směsi nebo s nimi manipulujete, musíte v prvním kroku před použitím Navigátoru určit látky obsažené v těchto směsích.

Jste-li výrobce, dovozce nebo dodavatel předmětů a máte pochybnosti ohledně toho, pro které látky musíte používat Navigátor, můžete začít níže uvedeným odkazem na „Informace pro výrobce, dovozce nebo dodavatele předmětů".

Navigátor vám poskytne seznam povinností týkajících se dané látky na základě vašich odpovědí na sérii otázek, např. zda látku vyrábíte nebo dovážíte, v jakém množstevním rozmezí, pro jaké použití, zda je látka klasifikovaná jako nebezpečná atd. Během relace navigátoru je pro každou z těchto otázek k dispozici vysvětlující text, který vám umožní vybrat odpověď z nabízených možností.

Tento nástroj vás bude provázet krok za krokem a pomůže vám určit případné povinnosti podle nařízení REACH a CLP pro vaši konkrétní látku a poskytne vám náležitou podporu pro splnění těchto povinností. Navigátor však poskytuje pouze obecné rady a neřeší specifické problémy (např. neposkytne doporučení ohledně toho, jak by měla být konkrétní látka klasifikována podle nařízení CLP).

 

Příslušné pokyny ve všeobecném seznamu povinností vyplývajících z nařízení REACH a CLP

„Všeobecný seznam povinností" uvádí veškeré potenciální povinnosti, které nástroj obsahuje, spolu s odkazem na příslušné pokyny, které objasňují, jak tyto povinnosti splnit. Pokud již víte, které povinnosti se vás týkají, můžete přejít rovnou na tento seznam, v němž naleznete příslušné pokyny.

O Navigátoru


Jak používat Navigátor?

Navigátor vám položí řadu otázek týkajících se vaší látky. Je důležité, abyste na ně odpověděli správně. Jinak vám Navigátor předloží nesprávný seznam povinností. Proto vám důrazně doporučujeme přečíst si nejdříve pozorně vysvětlení pod každou otázkou a teprve poté odpovědět.

V některých problematických případech může být obtížné na otázku odpovědět. Pokud jsou v takovém případě pokyny nedostačující, doporučujeme obrátit se na odborníka.

Pořadí otázek závisí na odpovědích na předchozí otázky.

Relace Navigátoru není u všech látek vždy stejná: u každé látky vám budou kladeny pouze relevantní otázky vycházející z odpovědí, které jste uvedli v jednotlivých krocích.

 

Co musím udělat před spuštěním relace?

Před použitím Navigátoru určete všechny látky, s nimiž nakládáte, nebo vyberte látky, pro něž chcete spustit relaci Navigátoru. Navigátor musíte používat pro každou látku zvlášť, jelikož otázky se mohou u jednotlivých látek lišit (nařízení REACH se vztahuje na všechny látky, ať už samotné, nebo obsažené ve směsi či předmětu).

Může se stát, že vyrábíte, dovážíte, nebo používáte několik látek stejným způsobem, takže vaše odpovědi na otázky budou velice podobné. V tom případě, pokud spustíte několik relací Navigátoru, dostanete u těchto látek stejný seznam povinností.

 

Které funkce umožňují přizpůsobení nástroje potřebám uživatele?

  • Vlastní komentáře

Ke každé otázce můžete přiřadit své vlastní komentáře. Tyto komentáře slouží pouze pro vaši potřebu (např. odůvodnění výběru určité odpovědi, komentáře pro kolegu) a nejsou nástrojem zohledňovány při určování povinností uživatele.

Pro přidání komentáře klikněte na tlačítko „Vlastní komentáře". Tyto komentáře budou uloženy v „Historii" vaší relace.

  • Historie

Tlačítko „Historie" umožňuje, abyste si zobrazili všechny otázky, které vám byly položeny, vaše odpovědi na ně, vaše komentáře ke každé otázce a povinnosti, které pro danou situaci vyplývají z nařízení REACH a CLP.

Zobrazit lze jedno nebo několik témat, a to ve formě tabulky nebo seznamu.

Upozorňujeme, že relace nebude ukončena, dokud neodpovíte na všechny otázky. „Historie" nedokončené relace bude na obrazovce zobrazena pod titulkem „Dočasná historie".

Historie bude uložena po dobu 30 dnů, včetně údajů z nedokončené relace.Pokud si přejete uložit obsah relace na delší dobu, můžete tak učinit pomocí příslušných funkcí prohlížeče (např. „soubor, uložit jako ..." nebo podobná funkce, v závislosti na softwaru internetového prohlížeče).

  • Jak změnit odpověď na otázku

Pomocí tlačítka „předchozí" je možné vrátit se zpět a změnit odpověď na již zodpovězenou otázku. Také je možné změnit odpověď na kteroukoli jinou předchozí otázku. K tomu musíte nejprve přejít na položku „Historie".

V Historii můžete na konci každé otázky kliknout na tlačítko „Upravit". Dostanete se na požadovanou otázku a následně můžete změnit svoji odpověď. Jestliže změníte odpověď na kteroukoli předchozí otázku, bude vaše relace pokračovat od této otázky a všechny odpovědi na následující otázky, které jste původně zadali, se vymažou.

  • Výstup relace

Na konci relace získáte kliknutím na tlačítko „povinnosti" nebo nahlédnutím do „Historie" seznam povinností, které máte splnit. Na tomto seznamu povinností budou uvedeny odkazy na příslušné právní předpisy a pokyny, ve kterých můžete nalézt podrobnější informace. Rovněž zde budou uvedeny užitečné odkazy na další informace.

 

Jak mohu obnovit předchozí relaci?

Při každém spuštění relace Navigátoru vám je přiděleno jedinečné ID Navigátoru (identifikační číslo), které se skládá z náhodně seřazených čísel. Jestliže relaci přerušíte, můžete ji kdykoli obnovit kliknutím na příkaz „obnovit předchozí relaci" a zadáním svého ID Navigátoru. Příkaz „obnovit předchozí relaci" lze použít rovněž k obnovení dokončených relací.

Doporučujeme vám si toto ID Navigátoru pro každou relaci poznamenat ihned po spuštění relace a přiřadit k němu název látky, kvůli které jste relaci spustili. Upozorňujeme vás, že k obnovení předchozí relace je možné použít pouze číslo relace (a nikoli název látky, ať již samotný, nebo v kombinaci s číslem).

Po přidělení ID Navigátoru se toto číslo zobrazí v horní části každé stránky vaší relace za slovy „Vaše ID Navigátoru je:".  Také pokud si vytisknete stránku „Historie" nebo si ji uložíte (pomocí příslušné funkce vašeho prohlížeče, jak bylo uvedeno výše v odstavci „Historie"), budete mít toto číslo v případě potřeby po ruce.

Categories Display