R4BP - registr biocidních přípravků

Registr R4BP 3 je hlavním místem, jehož prostřednictvím jsou podávány veškeré žádosti související s biocidními přípravky. Nabízí funkce, které umožňují odvětvím a příslušným orgánům plnit legislativní požadavky a také uskutečňovat vzájemnou výměnu informací mezi nimi. 

Předkládání biocidních přípravků podle nařízení o biocidních přípravcích (nařízení BPR – nařízení (EU) č. 528/2012) bylo zahájeno dne 1. září 2013. 

Účelem mezinárodní jednotné databáze informací o chemických látkách (IUCLID) je shromažďovat, uspořádávat a uchovávat údaje o účinných látkách a biocidních přípravcích. Před podáním žádosti je třeba vytvořit v databázi IUCLID dokumentaci a předložit ji agentuře ECHA a vnitrostátním orgánům prostřednictvím registru R4BP 3. Databázi IUCLID je možné stáhnout z webových stránek databáze IUCLID. 

Migrace jednotlivých položek a žádostí z předchozí verze  registru R4BP2 na verzi R4BP3 byla dokončena. 

Pokud ve verzi registru R4BP 3 nemůžete nalézt některé položky záznamů související s vašim povolením, které byly zaneseny do verze registru R4BP2, znamená to, že záznam vašeho povolení ve verzi R4BP2 neobsahoval platný LE UUID pro držitele povolení. Aby bylo možné provést konečnou migraci z verze R4BP2 na verzi R4BP 3, byly tyto položky přiřazeny virtuální právnické osobě a v současné době k nim nemáte přístup ani vy, ani žádná skutečná společnost (tzv. „osiřelé“ položky záznamů). Chcete-li k těmto osiřelým položkám získat přístup ve verzi registru R4BP 3, postupuje podle pokynů pod konkrétními odkazy na této stránce. Další informace naleznete na webových stránkách agentury ECHA v oddíle Otázky a odpovědi týkající se migrace.