Kroky

Přijetí nového omezení týkajícího se výroby nebo používání látek či jejich uvádění na trh sestává z těchto hlavních kroků:

1. Přípravná činnost

Některý členský stát, Evropská komise nebo agentura ECHA se mohou obávat, že určitá látka představuje riziko pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. V takovém případě vykonají přípravnou činnost za účelem dalšího prozkoumání problému.

2. Oznámení o záměru vypracovat dokumentaci pro omezení

Pokud členský stát, Komise nebo agentura ECHA dospějí k závěru, že omezení se zdá být nejlepším řešením daného problému, musí oznámit svůj záměr vypracovat dokumentaci pro omezení. Agentura ECHA spravuje registr záměrů, který je veřejně dostupný na jejích internetových stránkách. Zúčastněné strany tak získají možnost připravit si příspěvky k postupu týkajícímu se omezení.

3. Příprava dokumentace pro omezení

Dokumentace pro omezení bude zahrnovat informace o nebezpečnosti a rizicích, dostupných informacích o alternativách a odůvodnění omezení na úrovni celé EU. Dokumentace musí prokázat, že omezení je nástrojem řízení rizik, který je k řešení identifikovaných rizik nejvhodnější. Dokumentace pro omezení může rovněž zahrnovat analýzu socioekonomických dopadů. Návrh musí být vypracován podle požadavků uvedených v příloze XV nařízení REACH. Dokumentace musí být předložena do 12 měsíců od zveřejnění oznámení v registru záměrů.

4. Předložení dokumentace pro omezení

V současnosti mohou členské státy předložit návrhy omezení e-mailem nebo prostřednictvím platformy CIRCA BC.

5. Ověření souladu

Výbory zkontrolují, zda je předložená dokumentace pro omezení v souladu s požadavky přílohy XV nařízení REACH.

6. Veřejná konzultace ke zprávě o omezení

Zprávy o omezení, které jsou v souladu s požadavky, budou zveřejněny na internetových stránkách agentury ECHA, a to s výjimkou veškerých důvěrných informací. Zúčastněné strany mohou do šesti měsíců ode dne zveřejnění ke zprávě o omezení a podkladovým dokumentům předložit připomínky.

7. Poradenství ze strany fóra

Fórum může poskytnout výborům RAC a SEAC poradenství ohledně prosazování navrhovaného omezení.

8. Vypracování a přijetí stanoviska výboru RAC

Do devíti měsíců ode dne zveřejnění zprávy o omezení výbor RAC vypracuje a přijme stanovisko vycházející z dokumentace pro omezení a připomínek obdržených během veřejné konzultace.

9. Vypracování návrhu stanoviska výboru SEAC a dohoda ohledně tohoto návrhu

Do devíti měsíců ode dne zveřejnění zprávy o omezení vypracuje výbor SEAC návrh stanoviska vycházející z dokumentace pro omezení, socioekonomických dopadů a připomínek a socioekonomických informací obdržených během veřejné konzultace a dosáhne dohody ohledně tohoto návrhu

10. Veřejná konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC

Návrh stanoviska výboru SEAC a konečné stanovisko výboru RAC budou zveřejněny na internetových stránkách agentury ECHA. Zúčastněné strany mohou k návrhu stanoviska výboru SEAC předložit připomínky do 60 dnů ode dne jeho zveřejnění.

11. Vypracování a přijetí stanoviska výboru SEAC

Výbor SEAC s přihlédnutím k připomínkám k návrhu svého stanoviska vypracuje a přijme konečné stanovisko.

12. Zaslání stanovisek Komisi

Agentura ECHA zašle stanoviska výborů RAC a SEAC spolu s příslušnými podkladovými dokumenty Evropské komisi. Stanoviska budou rovněž zveřejněna na internetových stránkách agentury ECHA.

13. Vypracování a schválení rozhodnutí o omezení

Do tří měsíců od obdržení stanoviska výborů vypracuje Komise návrh na změnu seznamu omezení.

Pokud Rada nebo Evropský parlament nemají proti omezení námitky, Komise návrh přijme. Rozhodnutí o omezení se zveřejní v Úředním věstníku jako změna přílohy XVII nařízení REACH.

14. Dodržování omezení

Jakmile je omezení látky schváleno, musí se jím průmyslové subjekty řídit. Průmyslovými subjekty se rozumí veškeré subjekty, které jsou daným omezením dotčeny, např. výrobci, dovozci, distributoři, následní uživatelé nebo maloobchodníci.

15. Prosazování omezení

Za prosazování omezení nesou odpovědnost členské státy.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)