Účastníci

Hlavními účastníky postup týkající se omezení jsou:

1. Předkladatel (členský stát nebo agentura ECHA)

Předkladatelem dokumentace pro omezení může být buď některý členský stát, nebo agentura ECHA, pokud ji o to požádá Komise. Agentura ECHA může rovněž navrhnout omezení u předmětů, které obsahují látky, jež jsou uvedeny na seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV).

2. Zúčastněné strany

Zúčastněnými stranami se rozumí občané, organizace, společnosti a orgány s výjimkou předkladatele. Mohou pocházet z EU i odjinud. Mohou předkládat připomínky a informace v průběhu veřejných konzultací.

3. Agentura ECHA

3.1 Sekretariát

Sekretariát agentury ECHA podporuje výbory a fórum tím, že jim účinně a transparentně poskytuje nejlepší možné vědecké, technické a regulatorní služby.

3.2 Výbory a fórum

3.2.1 Výbor pro posuzování rizik (RAC)

Výbor RAC zaujme na základě posouzení příslušných části dokumentace pro omezení a připomínek předložených zúčastněnými stranami stanovisko k tomu, zda jsou navrhovaná omezení vhodná pro snížení rizika pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí.

3.2.2 Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC)

Výbor SEAC zaujme na základě posouzení příslušných částí dokumentace pro omezení a socioekonomického dopadu stanovisko k navrhovanému omezení a k jeho socioekonomickému dopadu. Při vypracovávání stanoviska výbor SEAC také zohlední připomínky a socioekonomické analýzy předložené zúčastněnými stranami.

3.2.3 Fórum pro výměnu informací o prosazování (fórum)

Fórum může poskytnout poradenství ohledně prosazování návrhu omezení.

4. Evropská komise

Stanoviska výborů RAC a SEAC se zašlou Evropské komisi. Komise vypracuje návrh na změnu seznamu omezení, která jsou uvedena v příloze XVII nařízení REACH.

Pokud Rada nebo Evropský parlament nevysloví proti změně námitku (postupem zvaným „regulativní postup s kontrolou“), Komise rozhodnutí přijme a doplní jej do přílohy XVII.

5. Průmyslové subjekty

Jakmile je omezení schváleno, musí se jím průmyslové subjekty řídit. Průmyslovými subjekty se rozumí veškeré subjekty, které jsou daným omezením dotčeny, např. výrobci, dovozci, distributoři, následní uživatelé nebo maloobchodníci.

6. Členské státy

Členské státy nesou odpovědnost za prosazování omezení.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)