Průběžný akční plán Společenství

Průběžný akční plán Společenství stanoví priority pro hodnocení látek v průběhu tří let. Cílem hodnocení je vyjasnit obavy, zda může výroba a/nebo použití těchto látek představovat riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Látky, u nichž je třeba provést okamžité hodnocení, jsou zařazeny do prvního roku plánu.

Agentura ECHA aktualizuje plán každý rok v březnu tím, že doplní předchozí plán o další rok a přidá nové látky. To zahrnuje revizi již uvedených látek a jejich zařazení do harmonogramu v příslušném roce předchozího plánu. Členský stát může oznámit látku za účelem zařazení do plánu kdykoli, jakmile získá informace naznačující, že hodnocení této látky má určitou prioritu. Agentura ECHA zařadí tuto látku do plánu v rámci příští roční aktualizace.

Kritéria výběru

Agentura ECHA a členské státy vypracovaly pro průběžný akční plán Společenství kritéria výběru pro výběr látek založená na rizicích.

Kritéria výběru zahrnují informace o nebezpečnosti (potenciální perzistence, bioakumulace a toxicita (PBT), endokrinní disrupce nebo karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci (CMR)), informace o expozici, včetně expozičního potenciálu na základě použití, a o celkových registrovaných objemech. Přístup založený na riziku agentura ECHA zajišťuje prostřednictvím kombinace kritérií souvisejících s nebezpečností a expozicí.

Členské státy přispívají k tvorbě průběžného akčního plánu Společenství tím, že navrhují látky k zařazení podle článku 45 nařízení REACH. Uplatňují přitom kvalifikační kritéria založená na rizicích schválená agenturou ECHA.

Členské státy a agentura ECHA zařadí do průběžného akčního plánu Společenství látky pouze tehdy, pokud žádost o další informace může pomoci vyjasnit počáteční obavy spojené s příslušnou látkou.

Kromě toho může mít na to, pro který rok jsou dané látky zařazeny do průběžného akčního plánu Společenství, vliv kapacita členských států.

Vytvoření průběžného akčního plánu Společenství

Na základě stanovených kritérií založených na rizicích určí agentura ECHA a členské státy počet látek, které by mohly být zařazeny do průběžného akčního plánu Společenství. Členské státy sdělí zájem o hodnocení určité látky, aby mohla agentura ECHA vytvořit návrh průběžného akčního plánu Společenství, v němž uvede název látky, hodnotící členský stát a předběžný rok hodnocení. Agentura ECHA zveřejňuje návrh průběžného akčního plánu Společenství vždy na podzim na svých internetových stránkách. Výbor členských států je poté požádán, aby poskytl své stanovisko k návrhu průběžného akčního plánu Společenství.

Agentura ECHA přijme aktualizaci průběžného akčního plánu Společenství na základě stanoviska Výboru členských států. U každé látky uvádí obavy s ní spojované a členský stát, který provede hodnocení.

Časová osa

Od data zveřejnění aktualizace průběžného akčního plánu Společenství mají určené členské státy jeden rok na provedení hodnocení látek, které jsou stanoveny pro první (či stávající) rok průběžného akčního plánu Společenství, a v případě potřeby vypracují návrh rozhodnutí pro vyžádání dalších informací od žadatelů o registraci příslušné látky za účelem vyjasnění zjištěných obav (potenciálních rizik).

Informace o dalších krocích tohoto procesu naleznete na stránce „Postup hodnocení“.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)