Další informace o povinnostech následného uživatele

Další informace o povinnostech následného uživatele

Další informace o povinnostech následného uživatele

kontrola použití

Pokud následní uživatelé používají látku nepodporovaným způsobem (mimo podmínky popsané ve scénáři expozice, který poskytl dodavatel), mohou se rozhodnout, že vypracují zprávu o chemické bezpečnosti. Patří sem situace, kdy dodavatel doporučuje látku daným způsobem nepoužívat nebo kdy si uživatel přeje zachovat důvěrnost informací o svém použití. Posouzení chemické bezpečnosti se zdokumentuje ve zprávě o chemické bezpečnosti, která by měla být průběžně aktualizována a měla by být stále k dispozici.

Posouzení chemické bezpečnosti prováděné následným uživatelem se musí zabývat pouze použitími, která nejsou zahrnuta v obdržených scénářích expozice. Považuje-li následný uživatel posouzení nebezpečnosti uvedené v bezpečnostním listu za přiměřené, nemusí posouzení nebezpečnosti provádět.

Samotné posouzení chemické bezpečnosti je zdokumentováno ve zprávě následného uživatele o chemické bezpečnosti, která musí být dokončena do 12 měsíců od obdržení bezpečnostního listu registrované látky, ale není nutné předkládat ji agentuře ECHA. Následný uživatel by měl agentuře ECHA do šesti měsíců oznámit, že hodlá vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti. Toto oznámení se označuje jako hlášení následného uživatele.

Existuje řada situací, kdy následní uživatelé nemusí provádět posouzení chemické bezpečnosti. Jedná se o tyto případy:

  • Pro látku není vyžadován bezpečnostní list. Například proto, že není klasifikována jako nebezpečná.
  • Pro látku není vyžadována zpráva o chemické bezpečnosti. Například proto, že registrované množství nedosahuje 10 tun.
  • Látka je ve směsi přítomna v koncentraci nižší, než pro jakou se vyžaduje zpráva o chemické bezpečnosti (obvykle jde o klasifikační limity uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení REACH). 
  • Následní uživatelé používají látku v celkovém množství menším než 1 tuna za rok.
  • Následní uživatelé používají látku pro účely výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy (PPORD).

Pokud platí jeden z posledních dvou bodů, musí následný uživatel výjimku oznámit agentuře ECHA. Níže uvedená tabulka podává přehled situací, kdy se uplatní výjimky z povinnosti vypracovat zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti (CSR NU) a kdy je nutné podat hlášení agentuře ECHA.

 

Celkové používané množství (tuny za rok) Dané použití (tuny za rok) Použití pro PPORD? Vyžaduje se CSR NU? Hlášení agentuře ECHA?
<1 Nemá význam Nemá význam Výjimka Ano
>1 Nemá význam Ano Výjimka Ano
>1 >1 Ne Ano Ano
>1 <1 Ne Ano Ne

EU Privacy Disclaimer

Tato webová stránka používá cookies, aby se vám naše stránky používaly co nejlépe.