Účastníci

Hlavními účastníky postupu pro žádost o povolení jsou:

1. Žadatel

Žadatelem může být výrobce, dovozce nebo následný uživatel látky, která podléhá povolení (tyto látky jsou uvedeny v příloze XIV). Žadatel může požádat o povolení v souvislosti s jeho vlastním použitím nebo s použitími, pro něž zamýšlí uvést látku na trh. Žádost může podat jedna či více osob pro jednu či několik látek, které splňují definice pro skupinu látek podle oddílu 1.5 přílohy XI nařízení REACH, v souvislosti s jedním či více použitími.

Pokud Komise použití látky povolí, držitelé povolení musí při uvádění látky na trh nebo jejím používání splňovat požadavky uvedené v povolení. Před uvedením látky či směsi obsahující látku na trh musí držitelé povolení aktualizovat bezpečnostní list a uvést na štítku číslo povolení.

2. Agentura ECHA

2.1 Výbory agentury ECHA

K žádosti o povolení musí vydat své stanovisko Výbor pro posuzování rizik a Výbor pro socioekonomickou analýzu.

2.1.1 Výbor pro posuzování rizik (RAC)

Výbor RAC vypracuje stanovisko k žádosti, které obsahuje posouzení rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí, jež vyplývá z použití látky, včetně posouzení vhodnosti a účinnosti opatření k řízení rizik popsaných v žádosti a případně posouzení rizik možných alternativ.

2.1.2 Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC)

Výbor SEAC vypracuje stanovisko k žádosti, které obsahuje posouzení socioekonomických faktorů a dostupnosti, vhodnosti a technické proveditelnosti alternativ, které jsou spojeny s použitími látky popsanými v žádosti, a posouzení veškerých informací o alternativách předložených zúčastněnými třetími stranami.

2.2 Sekretariát agentury ECHA

Sekretariát agentury ECHA poskytuje žadatelům v souvislosti s přípravou jejich žádostí poradenství a nástroje. Sekretariát rovněž podporuje výbory agentury ECHA, jimž efektivně a transparentně poskytuje vědecké, technické a regulační služby.

3. Zúčastněné strany

Zúčastněnými stranami jsou občané, organizace, podniky a rovněž orgány z EU či odjinud. Zúčastněné strany mohou během konzultací týkajících se žádostí o povolení nebo přezkumů povolení předložit informace o alternativních látkách nebo technologiích.

4. Evropská komise

Stanoviska výborů RAC a SEAC se zasílají Evropské komisi. Komise připraví návrh rozhodnutí o povolení do tří měsíců od obdržení stanovisek od agentury. Následně přijme konečné rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení. Souhrny rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a zpřístupní veřejnosti v databázi spravované agenturou ECHA.

5. Následní uživatelé

Následný uživatel může látku používat za předpokladu, že pro dané použití bylo uděleno povolení jinému účastníkovi proti směru dodavatelského řetězce, přičemž musí splňovat podmínky uvedené v povolení a informovat agenturu ECHA o svém použití látky.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)