REACH

 

REACH je nařízení Evropské unie, jehož cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky v době, kdy se stále zvyšuje konkurenční soupeření mezi podniky chemického průmyslu v EU. Rovněž podporuje alternativní metody pro hodnocení rizik látek s ohledem na snížení počtu zkoušek na zvířatech..

Identita látky

Základním předpokladem většiny postupů podle nařízení REACH je jednoznačná identifikace látky. Účastníci dodavatelského řetězce musejí mít k dispozici dostatek údajů o identitě svých látek.

Postupy

 

Image

Společnosti jsou zodpovědné za shromáždění informací o vlastnostech a použitích látek, které vyrábějí nebo vyvážejí v množství 1 tuny a více za rok. Musí rovněž provést hodnocení nebezpečí a možných rizik s látkou souvisejících.

Image

Agentura ECHA a členské státy hodnotí informace předkládané společnostmi pro přezkoumání kvality registračních dokumentací a návrhů zkoušek a pro vyjasnění toho, zda daná látka představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

 

Image

Cílem povolovacího postupu je zajistit, aby rizika plynoucí z látek vzbuzujících mimořádné obavy byla náležitě kontrolována a aby tyto látky byly postupně nahrazeny vhodnými alternativními látkami s ohledem na zajištění řádného fungování vnitřního trhu EU.

Image

Omezení jsou nástrojem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nepřijatelnými riziky, která představují chemické látky. Omezeními lze limitovat nebo zakázat výrobu látky, její uvádění na trh či používání.

 

Následní uživatelé

Image

Následným uživatelem jste, jestliže při své průmyslové nebo profesionální činnosti používáte látku buďto samotnou, nebo ve směsi.

Látky ze seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV obsažené v předmětech

Image

Na základě identifikace látky jako látky vzbuzující mimořádné obavy a jejího zařazení na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV vznikají dovozcům, výrobcům a dodavatelům předmětů, které tuto látku obsahují, určité právní povinnosti.

 

Nanomateriály podléhající nařízením REACH a CLP

Image

Nanotechnologie se rychle rozvíjí a používá se v různých oblastech, jako je zdravotnictví, spotřební výrobky, např. kosmetika, elektronika, energetické technologie, potraviny a zemědělství.

Toxikologická střediska

Image

Byly zřízeny internetové stránky pro přípravu podání informací toxikologickým střediskům. Tyto stánky poskytují podnikům nástroje a formát usnadňující podávání informací určeným subjektům a toxikologickým střediskům.