Nařízení o postupu předchozího souhlasu

Nařízení o postupu předchozího souhlasu (PIC, nařízení (EU) 649/2012) upravuje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemických látek a ukládá povinnosti společnostem, které chtějí vyvážet tyto chemické látky do zemí vně EU. Nařízení provádí v Evropské unii Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu.

Porozumění nařízení o předchozím souhlasu (PIC)

 

Právní předpisy

Působnost a postupy

 

Image

Nařízení PIC obsahuje tři soubory ustanovení týkajících se vývozu chemických látek:

  • Chemické látky uvedené v příloze I podléhají postupu oznámení o vývozu (část 1) a požadavku výslovného souhlasu (části 2 a 3). Seznam těchto látek je pravidelně aktualizován na základě regulačních opatření podle právních předpisů EU a vývoje plynoucího z Rotterdamské úmluvy.
  • Chemické látky uvedené v příloze V je zakázáno vyvážet.
  • Všechny vyvážené chemické látky musí splňovat pravidla pro balení a označování látek uvedená v nařízení CLP (nařízení (ES) č. 1272/2008) nebo v kterýchkoli jiných příslušných právních předpisech EU.

Seznam chemických látek: Příloha I

 
Image

Vývozci v členském státu EU musejí oznámit svůj záměr vyvézt určité chemické látky do země vně EU.
 

Image

Kromě požadavku na oznamování podléhá vývoz chemických látek uvedených v části 2 a 3 přílohy I nařízení PIC také platnému výslovnému souhlasu, který udělil určený vnitrostátní orgán dovážející země vně EU.