Ošetřené předměty

Nařízení o biocidních přípravcích (nařízení BPR) stanoví pravidla pro používání předmětů, které byly ošetřeny jedním nebo více biocidními přípravky nebo které jeden nebo více takovýchto přípravků záměrně obsahují.

Podle tohoto nařízení mohou být předměty ošetřeny pouze biocidními přípravky obsahujícími účinné látky schválené v EU. Tím se nařízení o biocidních přípravcích liší od směrnice o biocidních přípravcích (zrušené nařízením o biocidních přípravcích ze dne 1. září 2013), která stanovovala, že předměty dovážené ze třetích zemí mohou být ošetřeny látkami, které nebyly schváleny v EU – například pohovka či boty obsahující dimethylformamid.

Společnosti musí být rovněž připraveny poskytovat spotřebitelům informace o tom, jakému ošetření biocidními přípravky byly prodávané předměty podrobeny. Vyžádá-li si spotřebitel informace o ošetřeném předmětu, musí dodavatel tyto informace poskytnout zdarma ve lhůtě 45 dnů.

Označování ošetřených předmětů

Výrobci a dovozci ošetřených předmětů musí zajistit, aby byly výrobky označeny jak v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení, tak s dodatečnými požadavky podle nařízení o biocidních přípravcích.

Nařízení o biocidních přípravcích vyžaduje, aby výrobci a dodavatelé ošetřených předmětů tyto předměty označili, jestliže: 

  1. je učiněno prohlášení, že ošetřený předmět vykazuje biocidní vlastnosti,
     
  2. je to vyžadováno v podmínkách schválení účinné látky obsažené v biocidním přípravku použitém k ošetření předmětu.

Štítky musí být pro spotřebitele snadno srozumitelné a viditelné.

Přechodná opatření pro ošetřené předměty

Nařízení o biocidních přípravcích stanoví řadu opatření, která mají usnadnit přechod ze systému podle směrnice o biocidních přípravcích na systém podle nového nařízení.

Ode dne 1. září 2013 musí být účinné látky obsažené v biocidním přípravku používaném k ošetření předmětů uvedeny na seznamu v příloze I, již schváleny nebo procházet hodnocením pro příslušný typ přípravku.

Pro účinné látky, u kterých nebyl ke dni 1. září 2013 zahájen postup schvalování, bylo stanoveno přechodné období (článek 94 nařízení BPR). Úplnou dokumentaci k žádosti o schválení účinné látky je třeba předložit do 1. září 2016.

Po 1. březnu 2017 nebude možné dodávat na trh EU předměty ošetřené biocidním přípravkem (nebo záměrně obsahující biocidní přípravek) obsahujícím účinnou látku, která ještě není schválena, uvedena v příloze I nebo u které ještě nebyl zahájen postup schvalování.

Je-li žádost o schválení účinné látky zamítnuta (například kvůli neuhrazení příslušného poplatku) nebo je-li přijato rozhodnutí o jejím neschválení, biocidní přípravek obsahující tuto účinnou látku nesmí být po uplynutí 180 dnů od tohoto rozhodnutí nadále uváděn na trh.

Více informací o účinných látkách, které smějí být obsaženy v ošetřených předmětech lze nalézt v dokumentu pod odkazem v oddíle „viz též“.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)