Postup zpracování žádostí a hodnocení dokumentace

Společnosti použijí za účelem podání žádosti o kontrolu chemické podobnosti elektronické nástroje. Žádosti se podávají agentuře ECHA prostřednictvím registru biocidních přípravků R4BP 3 ve formátu IUCLID. V případě společných žádostí by se měl jeden z žadatelů nejprve obrátit na agenturu ECHA prostřednictvím kontaktního místa agentury ECHA, které mu přidělí číslo společné žádosti.

Na tomto grafu je zobrazen postup při podání žádosti o kontrolu chemické podobnosti.

Kroky

Postup podání žádosti sestává z několika kroků. Každý krok musí být dokončen, než lze v rámci žádosti přistoupit k dalšímu kroku. Je důležité, aby žadatel zajistil dodržení všech příslušných lhůt, jinak bude žádost v průběhu postupu zamítnuta.

 

Obrázek

Společná žádost: Jeden ze žadatelů se obrátí na kontaktní místo agentury ECHA, které mu přidělí číslo společné žádosti.

 
Obrázek

Žádost jednoho žadatele: Žadatel předloží žádost prostřednictvím registru R4BP 3.

Společná žádost: Všichni žadatelé předloží své žádosti.

 
Obrázek

Agentura ECHA zkontroluje, zda žádost a údaje byly předloženy ve správném formátu, a zašle prostřednictvím registru R4BP 3 fakturu na uhrazení poplatků.

 
Obrázek

Žadatel uhradí související poplatky agentuře ECHA do 30 dnů od data vystavení faktury.

 
Obrázek

Agentura ECHA přijme žádost a zahájí posuzování chemické podobnosti.

 
Obrázek

Jestliže jsou k provedení posouzení zapotřebí doplňující informace, agentura ECHA žadatele o tyto chybějící informace požádá a zároveň určí lhůtu, v níž musí žadatel tyto informace předložit.

 
Obrázek

Žadatel se může do 15 dnů k výsledku posouzení vyjádřit.

 
Obrázek

Agentura ECHA vydá konečný závěr posouzení.

 

Účastníci

Hlavními účastníky postupu předložení dokumentace jsou:

Žadatelé

Žadatelé jsou odpovědní za poskytnutí dokumentací se všemi příslušnými informacemi souvisejícími s kontrolou chemické podobnosti a za poskytnutí doplňujících informací, pokud si je agentura ECHA vyžádá. Žadatelé odpovídají za kvalitu údajů ve svých dokumentacích.

ECHA

Agentura ECHA je odpovědná za zajištění správného formátu informací v dokumentacích. Agentura ECHA rovněž provádí posouzení kontroly chemické podobnosti a zajišťuje, aby postup předložení proběhl v rámci stanoveného časového harmonogramu.
 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)