Zjednodušené povolování

Cílem zjednodušeného postupu povolování je podpořit používání biocidních přípravků, které jsou méně škodlivé pro životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat.

Biocidní přípravek je způsobilý pro zjednodušený postup povolování, splňuje-li všechny tyto podmínky:

 • všechny účinné látky obsažené v biocidním přípravku jsou uvedeny v příloze I nařízení o biocidních přípravcích a splňují určená omezení,
   
 • biocidní přípravek neobsahuje žádnou látku vzbuzující obavy,
   
 • biocidní přípravek neobsahuje žádné nanomateriály, 
   
 • biocidní přípravek je dostatečně účinný
   
 • manipulace s biocidním přípravkem ani použití, k němuž je určen, nevyžadují osobní ochranné prostředky.

Jestliže jsou všechny tyto podmínky splněny, podá žadatel o povolení agentuře ECHA prostřednictvím rejstříku pro biocidní přípravky (R4BP 3) žádost s uvedením příslušného orgánu členského státu, který bude žádost hodnotit.

Biocidní přípravek, kterému bylo uděleno povolení zjednodušeným postupem, lze dodávat na trh ostatních členských států, aniž by bylo nutné vzájemné uznání. Držitel povolení však učiní oznámení každému příslušnému členskému státu nejpozději 30 dnů před uvedením přípravku na jeho území. Toto oznámení se podává v rejstříku R4BP 3.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)