Předkládání dokumentace

Žádosti o obnovení vnitrostátního povolení, včetně těch, která podléhají vzájemnému uznávání nebo byla udělena jeho prostřednictvím, jsou předkládány prostřednictvím registru R4BP 3. Za určitých podmínek může být vyžadován soubor IUCLID, jak je popsáno v příručce 4a pro průmyslové uživatele týkající se předložení dokumentace.

 

Přehled postupu předložení dokumentace
Toto schéma poskytuje přehled postupu předložení dokumentace

Kroky

Obnovení vnitrostátního povolení probíhá v několika krocích. Každý krok musí být dokončen, než lze v rámci žádosti přistoupit k dalšímu kroku. Je důležité, aby žadatel zajistil dodržení všech příslušných lhůt, jinak bude přihláška v průběhu postupu zamítnuta.

1.
Agentura ECHA kontroluje, zda žádost i údaje byly předloženy ve správném formátu

2.
Příslušný orgán přijímajícího členského státu a v případě vzájemného uznávání, referenční příslušný orgán členského státu a všechny dotčené příslušné orgány členských států, informují žadatele o příslušných poplatcích. Žadatel uhradí související poplatky příslušným orgánům členských států do 30 dnů od data vystavení faktury. Žádost je formálně přijata.

3.
Pokud je dokumentace považována za neúplnou, referenční nebo přijímající příslušný orgán členského státu si vyžádá chybějící informace a žadatel bude mít přiměřenou dobu (obvykle ne více než 90 dnů) na to, aby tyto informace poskytl.

4.
Do 30 dnů od přijetí žádosti nebo do 30 dnů od data, kdy byly požadované doplňující informace obdrženy, přijímající nebo referenční členský stát žádost schválí.*

5.
Začne hodnocení dokumentace.

 

Účastníci

Hlavní účastníci postupu předložení dokumentace jsou:

Žadatelé

Žadatelé jsou odpovědní za kvalitu údajů ve svých dokumentacích. Musí poskytnout informace o svém biocidním přípravku buďto ve formě dokumentace, nebo povolení k přístupu. Pokud to příslušný orgán členského státu vyžaduje, jsou povinni poskytnout doplňující informace ve stanovených lhůtách. Žadatelé také musí předložit návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku.

ECHA

Agentura ECHA je odpovědná za zajištění toho, že informace uvedené v dokumentacích jsou ve správném formátu. Agentura ECHA také zajišťuje, aby postup podání probíhal ve stanovených lhůtách.

Přijímající příslušný orgán členského státu

Přijímající příslušný orgán je odpovědný za vyhodnocení dokumentace předložené žadatelem v případě obnovení vnitrostátního povolení.

Referenční příslušný orgán členského státu

Referenční příslušný orgán je odpovědný za ověření dokumentací žádostí a za vyhodnocení dokumentace předložené žadatelem v případě obnovení vzájemného uznávání. Může se jednat o jiný příslušný orgán členského státu než ten, který hodnotil původního povolení (dle dohody).

Dotčený příslušný orgán členského státu

Dotčené příslušné orgány jsou odpovědné za ověření, že obdržená žádost o obnovení vzájemně uznaných povolení spadá do působnosti doplňujících pravidel (podle čl. 1 odst. 2 a 3 nařízení (EU) č. 492/2014).*V případě obnovení vzájemného uznávání dotčený členský stát (dotčené členské státy) do 30 dnů od přijetí žádosti ověří, zda obdržená žádost spadá do působnosti doplňujících pravidel pro obnovení podle čl. 1 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 492/2014 (tj. pro udělená povolení platí stejné podmínky s výhradou omezených výjimek, např. informace mohou být předmětem administrativní změny). Pokud tomu tak není, žádost o obnovení musí být zpracována podle postupu uplatňovaného při běžném obnovení popsaném v článku 31 nařízení BPR.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)