Obnovení vnitrostátního povolení a vzájemného uznávání

Nařízení o biocidních přípravcích definuje obnovení vnitrostátního povolení jako „žádost předloženou držitelem povolení, který chce požádat o obnovení vnitrostátního povolení pro jeden nebo více typů přípravků, nebo taková žádost předložená jeho jménem“.

Doplňující pravidla pro obnovení povolení, která podléhají vzájemnému uznávání, jsou zavedena nařízením Komise v přenesené pravomoci č. 492/2014.

Žádosti o obnovení vnitrostátního povolení musí být znovu předloženy příslušnému orgánu členského státu, který udělil první povolení. Pokud povolení podléhají vzájemnému uznávání nebo byla udělena jeho prostřednictvím, musí být žádost zaslána referenčnímu příslušnému orgánu členského státu a zároveň všem příslušným orgánům členských států, které udělily související vzájemné uznání.

Žádost musí být podána nejméně 550 dnů před skončením platnosti vnitrostátního povolení. Pokud se žádá o obnovení povolení pro více než jeden typ přípravku, musí být žádost předložena nejméně 550 dnů před datem skončení platnosti, které nastane nejdříve.

Pokud žádost o obnovení nebyla podána či byla zamítnuta nebo pokud žadatel nepředložil včas doplňující informace požadované příslušným orgánem členského státu, biocidní přípravek musí být stažen z trhu. To musí být provedeno do 180 dnů po skončení platnosti prvotního povolení. Dalších nejvýše 180 dnů může být poskytnuto pro používání stávajících zásob.

Maximální doba platnosti obnoveného povolení nesmí být delší než prvotní povolení a v žádném případě by neměla překročit 10 let.

Srovnávací posouzení

U těch biocidních přípravků, které obsahují jednu nebo více účinných látek, které se mají nahradit, nařízení BPR předpokládá, že srovnávací posouzení se provede v rámci postupu hodnocení (platí omezené výjimky).

V případě, že srovnávací posouzení prokáže, že existují jiné povolené biocidní přípravky (nebo nechemické metody regulace či prevence), které představují výrazně nižší celkové riziko pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí, jsou dostatečně účinné a nepředstavují z hospodářského ani praktického hlediska žádné další výrazné nevýhody, příslušný orgán členského státu musí zakázat nebo omezit biocidní přípravek obsahující účinné látky identifikované jako látky, které se mají nahradit.

Povolení biocidních přípravků, jež obsahují látky, které se mají nahradit, může být uděleno (a obnoveno) maximálně na dobu pěti let.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)