Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) je průmyslově vyráběná chemická látka, která se používá od 60. let 20. století. Většinou se používá při výrobě plastů, ale částečně i při výrobě pryskyřic a v menším množství při výrobě termopapíru.

BPA se používá jako monomer při výrobě polykarbonátových plastů. Polykarbonátové plasty slouží k výrobě celé řady spotřebního zboží, jako jsou plastové stolní nádobí, lahve, sportovní vybavení, CD a DVD nosiče.

Epoxidové pryskyřice obsahující BPA se používají k potahování vnitřních povrchů vodních dýmek a konzerv s potravinami a nápoji, aby se prodloužila jejich trvanlivost a zabránilo kovové příchuti nápojů a potravin.

BPA se rovněž používá k aktivaci barviva v termopapíru, který se používá k výrobě pokladních účtenek, jízdenek veřejné dopravy a parkovacích lístků.

Jak se používání bisfenolu A kontroluje

Omezení bisfenolu A v termopapíru

V prosinci 2016 se Evropská komise rozhodla, že v rámci EU omezí používání bisfenolu A v termopapíru. Tento zákaz začne platit od roku 2020, což výrobcům, dovozcům a uživatelům termopapíru poskytne dostatek času na to, aby jeho používání postupně ukončili a našli si za něj náhradu.

V důsledku tohoto omezení budou muset výrobci termopapíru nahradit BPA jinými barvotvornými vývojkami. Chemickou látkou, o níž se uvažuje, že by mohla BPA nahradit, je bisfenol S (BPS). Existují nicméně obavy, že by tato látka mohla způsobovat podobné zdravotní problémy jako BPA. Aby se zajistilo, že jedna nebezpečná chemická látka nebude nahrazena jinou nebezpečnou látkou, provádí se v současné době hodnocení látky BPS a Evropská komise rovněž požádala agenturu ECHA, aby dále zkoumala používání BPS jako náhražky za BPA při výrobě termopapíru.

Agentura ECHA požádala průmyslové odvětví, aby předložilo roční aktualizace údajů o používání BPS a dalších vývojek nahrazujících BPA při výrobě termopapíru v EU. Více informací o množství alternativních látek používaných při výrobě termopapíru najdete v dokumentu uvedeném v části „Další informace“.

Klasifikace bisfenolu A jako látky toxické pro reprodukci

Bisfenol A je v EU klasifikován jako látka, která má toxické účinky na naši schopnost reprodukce. Všichni výrobci, dovozci nebo dodavatelé látky BPA musí do 1. března 2018 klasifikovat a označit směsi obsahující tuto látku jako toxické pro reprodukci kategorie 1B. To znamená, že podniky budou lépe informovány o možných nebezpečných účincích a o způsobech ochrany pracovníků.

Identifikace bisfenolu A jako endokrinního disruptoru pro lidské zdraví a životní prostředí

Bisfenol A byl zařazen na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) vzbuzujících mimořádné obavy kvůli svým toxickým vlastnostem pro reprodukci v lednu 2017. V červnu 2017 Výbor členských států ECHA podpořil návrh Francie dodatečně identifikovat bisfenol A jako látku vzbuzující mimořádné obavy, a to i kvůli jeho vlastnostem vyvolávajícím narušení endokrinní činnosti, které mohou způsobit vážné účinky na lidské zdraví, jež vzbuzují stejné obavy jako látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (kategorie 1A či 1B). V lednu 2018 byla položka BPA aktualizována, aby odrážela dodatečný důvod pro zařazení do seznamu látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) kvůli svým vlastnostem vyvolávajícím narušení endokrinní činnosti, které způsobují nepříznivé účinky na životní prostředí, jak navrhlo Německo.

Omezení bisfenolu A v materiálech přicházejících do styku s potravinami

Od 1. června 2011 byl bisfenol A zakázán ve výrobě kojeneckých lahví v celé EU. V Belgii, Švédsku a Dánsku je zakázán v dalších materiálech, které přicházejí do styku s potravinami určenými dětem do tří let. Francie zakázala BPA ve veškerých potravinářských obalech, nádobách a pomůckách. Používat BPA v materiálech, které přicházejí do styku s potravinami, je v EU povolené, nicméně je stanoveno maximální množství, které se může z materiálu uvolňovat. Úřad EFSA provádí přehodnocení rizik pro veřejné zdraví související s výskytem BPA v potravinách. 

V lednu 2018 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu schválil návrh Komise na snížení specifického migračního limitu (SML) platného pro plasty, nátěry a laky na kovy a další kontaktní zdroje BPA z 0,6 mg/kg na 0,05 mg/kg. Rovněž se zavádí zákaz bisfenolu A v plastových lahvích a obalech obsahujících potraviny pro batolata a děti do tří let.

Limit v hračkách

V současné době existuje v EU limit na množství BPA, které se může uvolňovat z hraček určených pro děti do tří let a hraček určených k vkládání do úst. Tento migrační limit pro BPA je v současné době 0,1 mg/l. Od 26. listopadu 2018 však bude snížen na 0,04 mg/l.