Pokyny k nařízení CLP

Níže uvedený seznam obsahuje všechny pokyny, které jsou nebo budou dostupné na těchto internetových stránkách. Tyto dokumenty byly vytvořeny za účasti mnoha zainteresovaných stran (průmysl, členské státy a nevládní organizace) v rámci projektů řízených Komisí. Cílem těchto dokumentů je usnadnit uplatňování nařízení CLP prostřednictvím popisu správné praxe v oblasti plnění příslušných povinností.

Některé části těchto dokumentů byly nebo budou přeloženy do všech jazyků Evropského společenství.

Pokyny k harmonizovaným informacím týkajícím se reakcí na ohrožení zdraví podle přílohy VIII nařízení CLP

 

Referenční název:
Guidance on Annex VIII to
CLP
Popis:
Tento dokument obsahuje pokyny k ustanovením článku 45 a přílohy VIII nařízení CLP, která se týkají povinnosti předkládat určité informace o nebezpečných směsích uváděných na trh, aby bylo možné reagovat na ohrožení zdraví.
 
úplný dokument PDF ke stažení (18/08/2022)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny k uplatňování kritérií podle nařízení CLP

 

Referenční název:
Pokyny k uplatňování kritérií podle nařízení CLP
Popis:
Tyto pokyny představují ucelený technický a vědecký dokument k uplatňování nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). Cílem tohoto dokumentu je poskytnout podrobné pokyny k uplatňování kritérií podle nařízení CLP pro fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví a nebezpečnosti pro životní prostředí.
 
Úplný dokument ve formátu PDF ke stažení  (4. července 2017)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008

 

Referenční název:
Pokyny pro označování a balení
Popis:
Tento dokument obsahuje pokyny týkající se požadavků na označování a balení stanovených v nařízení CLP.
 
úplný dokument PDF ke stažení (18/05/2020)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Úvodní pokyny k nařízení CLP

 

Referenční název:
Úvodní pokyny k nařízení CLP
Popis:
Tento dokument poskytuje pokyny k základním bodům a postupům, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ("nařízení CLP" z anglického classification, labelling and packaging, nebo krátce "CLP").
 
Úvodní pokyny k nařízení CLP (08/05/2019)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny pro přípravu dokumentace pro harmonizovanou klasifikaci a označování

 

Referenční název:
Pokyny pro dokumentace CLH
Popis:

Pokyny pro přípravu dokumentace pro harmonizovanou klasifikaci a označování představují přepracovanou verzi stávajícího dokumentu s názvem "Pokyny pro přípravu dokumentace podle přílohy XV ohledně harmonizace klasifikace a označování". Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům členských států a dále výrobcům, dovozcům a následným uživatelům a poskytují informace o tom, jak vypracovat a předkládat návrh harmonizované klasifikace a označení látky. Objasňují také, jaký postup se bude vztahovat na příslušnou dokumentaci po jejím předložení.

 

úplný dokument PDF ke stažení [EN] (12/08/2014)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací