Pokyny k nařízení CLP

Níže uvedený seznam obsahuje všechny pokyny, které jsou nebo budou dostupné na těchto internetových stránkách. Tyto dokumenty byly vytvořeny za účasti mnoha zainteresovaných stran (průmysl, členské státy a nevládní organizace) v rámci projektů řízených Komisí. Cílem těchto dokumentů je usnadnit uplatňování nařízení CLP prostřednictvím popisu správné praxe v oblasti plnění příslušných povinností.

Některé části těchto dokumentů byly nebo budou přeloženy do všech jazyků Evropského společenství.

Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008

 

Referenční název:
Pokyny pro označování a balení
Popis:
Tento dokument obsahuje pokyny týkající se požadavků na označování a balení stanovených v nařízení CLP.
 
úplný dokument PDF ke stažení New English version. Translation is ongoing. (06/03/2019)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Guidance on harmonised information relating to health emergency response - Annex VIII to CLP

 

Reference name:
Guidance on Annex VIII to
CLP
Description:
This document provides guidance on the provisions of Article 45 and Annex VIII to CLP. These concern the obligation to submit certain information on hazardous mixtures placed on the market, for emergency response reasons.
 
download full PDF document (01/03/2019)
Additional information on the ECHA website
Read more
Úvodní pokyny k nařízení CLP

 

Referenční název:
Úvodní pokyny k nařízení CLP
Popis:
Tento dokument poskytuje pokyny k základním bodům a postupům, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí ("nařízení CLP" z anglického classification, labelling and packaging, nebo krátce "CLP").
 
Úvodní pokyny k nařízení CLP (23/09/2015)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny k uplatňování kritérií podle nařízení CLP

 

Referenční název:
Pokyny k uplatňování kritérií podle nařízení CLP
Popis:
Tyto pokyny představují ucelený technický a vědecký dokument k uplatňování nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). Cílem tohoto dokumentu je poskytnout podrobné pokyny k uplatňování kritérií podle nařízení CLP pro fyzikální nebezpečnosti, nebezpečnosti pro zdraví a nebezpečnosti pro životní prostředí.
 
Úplný dokument ve formátu PDF ke stažení  (4. července 2017)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací
Pokyny k identifikaci a pojmenovávání látek podle nařízení REACH a CLP
Referenční název:
Pokyny k identifikaci a pojmenovávání látek
Popis:
Tento dokument popisuje, jak identifikovat a pojmenovat látku podle nařízení REACH a CLP. Je součástí souboru pokynů, jejichž cílem je pomoci všem zúčastněným stranám při plnění povinností vyplývajících z nařízení REACH a CLP.
úplný dokument PDF ke stažení (01/06/2017)
Pokyny v kostce
úplný dokument PDF ke stažení
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací

 

Pokyny pro přípravu dokumentace pro harmonizovanou klasifikaci a označování

 

Referenční název:
Pokyny pro dokumentace CLH
Popis:

Pokyny pro přípravu dokumentace pro harmonizovanou klasifikaci a označování představují přepracovanou verzi stávajícího dokumentu s názvem "Pokyny pro přípravu dokumentace podle přílohy XV ohledně harmonizace klasifikace a označování". Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům členských států a dále výrobcům, dovozcům a následným uživatelům a poskytují informace o tom, jak vypracovat a předkládat návrh harmonizované klasifikace a označení látky. Objasňují také, jaký postup se bude vztahovat na příslušnou dokumentaci po jejím předložení.

 

úplný dokument PDF ke stažení [EN] (12/08/2014)
Další informace na webových stránkách agentury ECHA
Více informací

 

Categories Display