CLP 2017

Stažení směsí výrobků se zastaralým označením

Od 1. června 2017 musí být všechny směsí uváděné na trh označeny v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP).

Nařízení CLP je v současné době jediným právním předpisem, který se týká klasifikace a označování látek i směsí. Tím končí přechodné období pro směsi. Od 1. června lze dodávat pouze takové nebezpečné chemické látky, které jsou označené štítkem s výstražným symbolem podle nařízení CLP.

Před uvedením nebezpečných chemických látek na trh musí společnosti provést jejich klasifikaci, označení a balení. Pokud máte stále zásoby výrobků s označením podle požadavků předchozích právních předpisů, musíte si nyní dát pozor na to, abyste je nadále neuváděli na trh nebo abyste provedli jejich novou klasifikaci a označení v souladu s nařízením CLP.

Účelem klasifikace a označování nebezpečných látek je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí i volný pohyb chemických látek, směsí a předmětů. Tento postup je založen na globálně harmonizovaném systému schváleném OSN.

S otázkami na vaše povinnosti podle nařízení CLP se obracejte na národní kontaktní místa.

Seznamte se s požadavky nařízení CLP a začněte s jejich prováděním!

Categories Display