Kdo zodpovídá za bezpečnost chemických látek?

Tisíce chemických látek (vyskytujících se přirozeně i uměle vyrobených) jsou užívány v běžných výrobcích, aby nám zlepšily kvalitu života. Komplexní informace o účincích těchto chemických látek na naše zdraví a životní prostředí však nemusí být vždy k dispozici. Členské státy Evropské unie se v roce 2006 dohodly na novém právním předpisu v oblasti chemických látek, nařízení REACH. Jedním z jeho cílů bylo generovat informace o všech chemických látkách užívaných v EU, aby bylo možné tyto látky používat bezpečně a ty nejnebezpečnější z používání postupně vyřadit.

Cíl: bezpečné používání chemických látek

Pokud nejsou chemické látky s nebezpečnými vlastnostmi dostatečně kontrolovány, mohou se objevit na místech, kam nepatří: v lidském těle, v rostlinách, ve zvířatech, ve vodě a půdě. S cílem řešit tento stav nařízení REACH požaduje, aby společnosti zvyšovaly své znalosti o chemických látkách, které vyrábějí, a aby tyto informace předávaly svým zákazníkům. Tím se zlepšuje naše porozumění chemickým látkám a jejich rizikům a rozšiřuje se naše povědomí o nich.

Aby dosáhli bezpečného používání chemických látek, nesou mnozí aktéři sdílenou odpovědnost.

 

Povinnosti průmyslu

Průmyslové subjekty odpovídají za řízení rizik chemických látek a za poskytování informací o jejich bezpečnosti. Podle nařízení REACH musí výrobci a dovozci látek shromažďovat a předávat informace o vlastnostech svých chemických látek, aby s nimi uživatelé mohli zacházet bezpečně. Průmyslové subjekty jsou také povinny dodržovat ochranná opatření, jako jsou omezení nebo povolení.

Nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP) vyžaduje, aby byla rizika jasně sdělována pracovníkům a spotřebitelům v EU. Průmyslové podniky musí identifikovat veškeré nebezpečné vlastnosti svých chemických látek (látek samotných nebo směsí), které by mohly být škodlivé pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Musí je klasifikovat v souladu se zjištěnými riziky. Nebezpečné chemické látky musí být vhodně označeny, aby mohli uživatelé – bez ohledu na to, zda se jedná o pracovníky nebo spotřebitele– jasně porozumět jejich účinkům a informovaně se rozhodovat o výrobcích, které si kupují a používají.

Podle nařízení o biocidních přípravcích musí dodavatelé účinných biocidní látek o těchto látkách poskytovat informace. Než je lze uvést na trh, potřebují všechny biocidní přípravky povolení agentury ECHA nebo vnitrostátního orgánu. Účinné látky obsažené v konkrétním biocidním přípravku musí být předem schváleny.

Úloha agentury ECHA

Agentura ECHA působí jako ústřední bod pro správu informací poskytovaných průmyslem. Agentura na svých internetových stránkách zveřejňuje informace o chemických látkách, které byly dosud zaregistrovány podle nařízení REACH, a o požadavcích na jejich klasifikaci, označování a balení. Internetové stránky agentury ECHA poskytují rovněž informace o biocidních látkách a přípravcích.

Vedle veřejné databáze agentura ECHA také vyhodnocuje informace poskytované průmyslem o chemických látkách, jež průmyslové subjekty vyrábí, a koordinuje činnost při schvalování a povolování biocidních přípravků. Pokud jsou tyto údaje nedostatečné, může si agentura ECHA vyžádat další informace. Díky zlepšování znalostí a zvyšování povědomí budou nejnebezpečnější chemické látky postupně odstraněny a nahrazeny bezpečnějšími.

Vnitrostátní orgány

Příslušné orgány členských států hrají ústřední roli při zajišťování bezpečného používání chemických látek. Úzce spolupracují s agenturou ECHA a Evropskou komisí. Vnitrostátní orgány vyhodnocují registrované látky a bezprostředně se podílejí na přijímání rozhodnutí agentury ECHA ohledně hodnocení dokumentace. Členské státy mohou navrhnout omezení chemických látek, pokud je třeba jejich rizika řešit na úrovni EU. Mohou také navrhnout, aby byly látky identifikovány jako látky potenciálně vzbuzující mimořádné obavy. Členské státy také vyhodnocují žádosti týkající se biocidních přípravků.

Vnitrostátní donucovací orgány nesou odpovědnost za zajištění toho, aby podniky dodržovaly právní předpisy týkající se chemických látek.

Bezpečnost v mezinárodních souvislostech

Ačkoli má EU nejpřísnější právní předpisy týkající se chemických látek na světě, není ve své snaze o omezování rizik chemických látek osamocena. Agentura ECHA spolupracuje na mezinárodní úrovni s cílem řídit chemické látky prostřednictvím dohod vypracovaných v rámci Organizace spojených národů.

Vazby na ostatní právní předpisy EU

Posuzování nebezpečných chemických látek podle nařízení REACH je jen jedním ze způsobů, jak chemické látky kontrolovat. Nařízení REACH stanoví obecný přístup k omezování chemických látek používaných v celé Evropě. To je samozřejmě příznivé pro záměry ostatních právních předpisů EU. 

 

 

Categories Display