Které chemické látky vzbuzují obavy?

 

Úvod

Každá chemická látka, která by mohla potenciálně způsobit poškození, se považuje za nebezpečnou. Určité chemické látky mohou působit různé druhy poškození, od mírného podrážení kůže po rakovinu. Mohou mít také významné dopady na životní prostředí, včetně vody, ovzduší a půdy, a mohou negativně ovlivňovat rostliny a zvířata.

Chemická látka může poškozovat naše zdraví nebo životní prostředí, jen pokud jsme jí vystaveni. V zájmu naší ochrany před nebezpečnými chemickými látkami je třeba s těmito látkami zacházet vhodným způsobem, aby tak bylo možné omezit expozici na přijatelnou míru – nebo je nutné tyto látky nahradit bezpečnějšími alternativami.

Látka je klasifikována na úrovni EU, jestliže má určité škodlivé vlastnosti. Úplný seznam klasifikovaných látek je k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA. Rovněž můžete zjistit, jak by měly být tyto látky označovány.

Pro nebezpečné chemické látky platí podle nařízení REACH a jiných právních předpisů EU nejrůznější regulační a ochranná opatření.  Například existují omezení poskytování mnoha nebezpečných látek spotřebitelům. Jiné látky lze uvádět na trh jen v případě, že bylo povoleno určité konkrétní použití.