Jak mohu používat chemické látky bezpečně?

Chemické látky jsou často považovány za hrozbu. Jsou vnímány jako potenciálně nebezpečné a jako látky, kterým je třeba se vyhýbat. Pravdou je, že chemické látky jsou nezbytné pro život, jste jimi tvořeni a potřebujete je.

Měli byste se však naučit zacházet s nimi s respektem. Některé chemické látky jsou nebezpečné a je třeba s nimi manipulovat opatrně. Prohlédněte si obal výrobků, které používáte, a pečlivě si přečtěte označení. Označení na výrobcích vás mají informovat, jak s nimi zacházet bezpečně. Berte pokyny vážně – jsou pro vaši bezpečnost!

Pokuste se snížit svou expozici nebezpečným chemickým látkám na minimum. Riziko, které pro vás chemická látka představuje, vychází z její vlastní nebezpečnosti, násobené vaší expozicí této látce – množstvím, kterému jste vystaveni, nebo dobou, po kterou vaše expozice trvala.

Využijte svého práva vědět, co je ve spotřebních výrobcích, které kupujete. Zeptejte se maloobchodníků, jaké nebezpečné chemické látky výrobky obsahují. Mají zákonnou povinnost vám tyto informace poskytnout. Můžete se tak vyhnout výrobkům s obsahem takových látek.

Průběžně se informujte pomocí internetových stránek agentury ECHA. Můžete zde nalézt informace o chemických látkách, které byly dosud registrovány podle nařízení REACH, a o těch, které jsou určitým způsobem klasifikovány a je třeba je označovat a zvláštním způsobem balit. Informace budou nadále aktualizovány, abyste s jistotou měli k dispozici všechny údaje potřebné pro vaši bezpečnost.

Pro více informací a konkrétních rad, jak se vyhýbat nebezpečným chemickým látkám, připravilo mnoho vnitrostátních a evropských organizací kvalitní doporučení.

 

Buďte si vědomi toho, co označení znamenají

Image

Výstražný symbol nebezpečnosti je obrázek na označení, který obsahuje varovný symbol a specifické barvy. Jejich účelem je informovat o poškození, které může určitá látka nebo směs způsobit na našem zdraví či životním prostředí.

Více informací

Najděte bezpečnější výrobky

Image

Protože se objevují nové informace o rizicích nebezpečných chemických látek a roste poptávka spotřebitelů po bezpečnějších chemických látkách, stále více společností hledá bezpečnější alternativy.

Více informací

 

Používejte chemické látky při práci bezpečně

Image

Bezpečné používání chemických látek na pracovišti je nezbytné pro vaše zdraví a pohodu. Právní předpisy EU pro chemické látky, známé jako nařízení REACH, CLP a nařízení o biocidních přípravcích, vám mohou pomoci.

Více informací

Využijte svého práva zeptat se

Image

Máte právo zeptat se, zda výrobky, které kupujete, obsahují některé nebezpečné chemické látky. Jedná se o tzv. látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), zařazené na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV).

Více informací