Existují bezpečnější alternativy?

Bezpečnější chemické látky jsou dobré pro spotřebitele i pro podnikání. Společnosti, které je používají, mohou zlepšit obraz své značky, což přináší hospodářské výhody.

Výraz „náhrada" znamená nahrazení nebezpečné látky takovou látkou, která představuje menší nebo žádné riziko, změnu výrobního postupu nebo přechod na jinou technologii. Náhrady podporují i různá opatření pro řízení rizik.

 

 

Registrace

Podle nařízení REACH musí společnosti registrovat chemické látky, které jsou vyráběny nebo uváděny na trh v EU v množství přesahujícím jednu tunu za rok. Při sběru údajů a klasifikaci své látky za účelem předložení registrační dokumentace musí společnosti stanovit, zda určitá použití jejich látek již nejsou nevhodná, protože je nelze bezpečně řídit. V takových případech mohou společnosti buď ukončit výrobu či dovoz dané látky, nebo nedoporučit její používání pro problematické druhy použití. Registrační povinnosti zahrnují pobídky pro výrobce nebo dovozce chemických látek, aby opouštěli nežádoucí použití látek a hledali nové a bezpečnější alternativy.

Klasifikace, označování a balení

Klasifikací chemických látek se rozumí vymezení jejich rizik s cílem zajistit, aby byly látky vyráběny, používány a likvidovány bezpečně. Klasifikace a označování chemických látek se týká více než dvacet právních předpisů EU, což znamená, že jakmile je látka klasifikována jako nebezpečná, uplatní se další zákonné požadavky na kontrolu jejího použití. Jestliže látky nelze uvádět na trh pro určitá použití z důvodu jejich klasifikace, musí společnost najít alternativy.

Například látky, které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, nelze používat ve spotřebních výrobcích nebo směsích nad určité úrovně koncentrace. Existuje jen málo výjimek.

Pro spotřebitele je důležité číst označení na výrobcích nebo směsích a rozumět jim. Na základě těchto informací můžete výrobky nebo směsi používat bezpečně nebo zvolit méně nebezpečné alternativy.

 

Omezení

Omezení mohou omezovat výrobu, dovoz, uvádění na trh nebo konkrétní použití látky. Jestliže má omezení podobu zákazu všech nebo konkrétních druhů použití, je třeba najít bezpečnější alternativy. Pomocí omezení se lze vyhnout nepřijatelným rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí.

Příklady:

  • Použití rtuti je zakázáno v lékařských teploměrech a ostatních měřicích zařízeních pro spotřebitele, jako jsou manometry nebo barometry. Většina lékařských teploměrů je nyní elektrická. V tomto případě náhrada vedla ke změnám technologie.
  • V omezení je stanovena maximální koncentrace chromu VI v kožených výrobcích. Koželužny v EU vyvinuly alternativní metody pro činění usní. Znamenají buď zdokonalení výrobního postupu (stále založeného na sloučeninách chromu, ale předcházejícího vzniku chromu VI) nebo použití technik bez chromu.
Povolování

Seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) obsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy, které jsou zvláště škodlivé pro lidské zdraví nebo životní prostředí. To je silná motivace pro společnosti, aby zesílily svou snahu o hledání alternativ pro tyto látky.

Je-li látka vzbuzující mimořádné obavy zařazena na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV), je její použití nebo uvádění na trh v EU po určitém datu zakázáno, pokud nebylo vyžádáno a uděleno povolení. Pro podání žádosti o povolení musí společnosti provést podrobnou analýzu alternativ použití jejich látky. Musí prokázat, že rizika použití látky jsou malá. V některých případech také musí prokázat, že přínosy pro společnost jsou vyšší než rizika a že neexistují žádné vhodné alternativy.

Pokud lze použití látek ze seznamu látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) snadno nahradit, bude se od nich pravděpodobně upouštět. Použití bez vhodných alternativ mohou být zachována, dokud není nalezena alternativa – pokud jsou tato použití povolena.

Příklady:

  • Agentura ECHA neobdržela od průmyslu žádné žádosti o povolení používání mošusového xylenu, vonné látky, jež je velmi perzistentní a velmi bioakumulativní, nebo látky MDA (4,4'-diaminodifenylmethan), která je karcinogenní. Po srpnu 2014 lze tudíž používat jen náhrady těchto látek.
  • Objem DEHP (Bis(2-ethylhexyl)) – ftalátu široce používaného v předmětech z měkkého PVC – vyráběného v Evropě či dováženého do Evropy se v posledních letech snížil a průmysl vyvinul bezpečnější alternativy. Použití ftalátu vyžaduje povolení.
  • Zpomalovač hoření HBCDD (používaný zejména v polystyrenových izolačních materiálech) byl před několika lety určen jako perzistentní, bioakumulativní a toxická látka. Průmysl našel alternativy této látky. Jestliže společnosti nemohou tyto alternativy používat, požádají o povolení.

Tyto příklady ukazují, že k náhradě již došlo nebo se připravuje.

Biocidní přípravky

Pro schvalování biocidních účinných látek existují určitá vylučovací kritéria, která se týkají například karcinogenity, toxicity pro reprodukci a toxicity v životním prostředí. Jestliže je splněno kterékoli z těchto kritérií, buď nelze látku schválit, nebo je třeba její použití omezit.

Jestliže je účinná látka schválena k použití, přestože splňuje jedno či více kritérií vyloučení, je považována za látku, jež má být nahrazena. Látka může být také určena k nahrazení, pokud splňuje určitá další kritéria specifikovaná v nařízení o biocidních přípravcích.

Pokud jsou tato kritéria splněna, zahájí agentura ECHA veřejnou konzultaci s cílem najít alternativy dané látky. Během této konzultace mohou třetí strany předkládat informace o dostupných bezpečnějších alternativách, například o jiných biocidních účinných látkách nebo nechemických alternativách.

Kromě toho budou biocidní přípravky obsahující účinnou látku, která má být nahrazena, před povolením podrobeny srovnávacímu posouzení. Posouzení se provádí s cílem zjistit, zda na trhu existují bezpečnější alternativy. Pokud jsou k dispozici bezpečnější alternativy, které jsou účinné, lze použití biocidního přípravku zakázat nebo omezit.

Categories Display