Omezení

Omezení omezují nebo zakazují výrobu, uvádění na trh či používání určitých látek, které představují nepřijatelné riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Omezení může navrhnout členský stát nebo agentura ECHA (na základě žádosti Evropské komise).

Veřejná konzultace k návrhu omezení

K návrhu na omezení látky se může vyjádřit kdokoli. Zájem o to budou mít pravděpodobně především společnosti, organizace zastupující průmysl či občanskou společnost, jednotliví občané i orgány veřejné správy.

Připomínky mohou pocházet z členských států EU i ze zemí mimo EU.

Celková doba trvání veřejné konzultace činí 6 měsíců. 

Zašlete své připomínky

Abyste zajistili, že vaše připomínky budou zohledněny na jednání zpravodajů Výboru pro posuzování rizik (RAC) a Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC) agentury ECHA, které se uskuteční tři měsíce po zveřejnění návrhu omezení, zašlete prosím své připomínky v prvních třech měsících konzultačního období.

Své připomínky pokud možno vypracujte v anglickém jazyce.  

Veřejná konzultace k návrhům stanovisek výboru SEAC

Po zveřejnění návrhu stanoviska výboru SEAC agentura ECHA uspořádá další veřejnou konzultaci, v rámci které se mohou všechny zainteresované strany vyjádřit pouze k návrhu tohoto stanoviska. Jakékoli další připomínky nelze zohlednit.

Připomínky mohou pocházet z členských států EU i ze zemí mimo EU.

Konzultace probíhá po dobu 60 dnů po zveřejnění návrhu stanoviska výboru SEAC.

Zašlete své připomínky

Své připomínky pokud možno vypracujte v anglickém jazyce.

Stanoviska výborů

Výbor pro posuzování rizik (RAC) hodnotí, zda je navrhované omezení vhodným opatřením pro snížení rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. Výbor RAC přijme své stanovisko do 9 měsíců od zveřejnění návrhu omezení.

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) na základě informací předložených v návrzích a na základě obdržených připomínek zvažuje pozitivní i negativní dopady omezení na společnost. Výbor analyzuje přínosy pro lidské zdraví a životní prostředí, související náklady a další socioekonomické dopady omezení. Návrh stanoviska výboru SEAC je předložen k veřejné konzultaci.

Agentura ECHA předá obě stanoviska vědeckých výborů Evropské komisi. Komise do 3 měsíců vypracuje návrh na změnu seznamu omezení (přílohy XVII nařízení REACH). Nové omezení nebo přepracované stávající omezení se přijme pouze tehdy, pokud se proti němu nepostaví Rada ministrů Evropské unie či Evropský parlament.

Confidentiality

As a general rule, ECHA can make available all the comments and information it receives through a consultation. However, you are entitled to submit confidential information which will only be made use of in ECHA and its Committees if you justify the need for your information to be considered confidential. If you choose to submit confidential information, we kindly ask you to also submit a version containing the non-confidential parts.

Data Protection Rules