Obecně platná rozhodnutí

Agentura ECHA vydala obecně platná rozhodnutí, která se mohou potenciálně dotknout všech společností, které splňují určitá objektivní kritéria, nebo popisují některé postupy agentury ECHA.

Cílem zveřejnění obecně platných rozhodnutí agentury ECHA je pomoci zainteresovaným občanům a jiným zainteresovaným stranám získat snadnější přístup k dokumentům, které jsou pro ně relevantní.

Odkazy na příslušné dokumenty jsou uvedeny na této webové stránce.

 

Regulační akty

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy

Jedním z úkolů agentury ECHA je určit látky vzbuzující mimořádné obavy, tj. látky, které jsou karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, perzistentní, bioakumulativní a toxické, vysoce perzistentní a bioakumulativní, nebo takové látky, které vzbuzují podobné obavy, a vytvořit jejich seznam.

Látky vzbuzující mimořádné obavy, které jsou na tomto seznamu uvedené, mohou být později zahrnuty do přílohy XIV nařízení REACH, a jejich použití tak bude podléhat povolování.

 

Procesní opatření

Přístup k dokumentům

Občané EU a občané či podniky z třetích zemí s bydlištěm, resp. sídlem v EU mohou podle nařízení o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (nařízení (ES) č. 1049/2001) požadovat od agentury ECHA přístup k dokumentům. Toto opatření pomáhá zajišťovat transparentnost a odpovědnost.

Správní rada agentury ECHA vydala rozhodnutí, v němž stanoví podrobné správní a procesní předpisy pro vyřizování žádostí o přístup k dokumentům (MB/12/2008).


Přezkumy zamítnutých žádostí o zachování důvěrnosti či žádostí o použití alternativních chemických názvů

Agentura ECHA zveřejňuje informace o registrovaných látkách na svých webových stránkách. Žadatelé o registraci mohou požádat, aby se s některými z těchto informací zacházelo jako s důvěrnými. Pokud agentura ECHA takovou žádost zamítne, může žadatel o registraci agenturu ECHA požádat, aby provedla přezkum zamítavého rozhodnutí.

Jestliže se dodavatel směsi domnívá, že by uvedení látky, která je složkou směsi, na štítku nebo v bezpečnostním listu mohlo ohrozit důvěrnou povahu jeho činnosti, může podat žádost o použití alternativního chemického názvu. Jestliže agentura ECHA takovou žádost zamítne, může dodavatel požádat o přezkum zamítavého rozhodnutí.

Agentura ECHA stanovila pravidla pro přezkum žádostí o zachování důvěrnosti v rozhodnutí správní rady (MB/17/2008), které bylo později změněno, aby rovněž zahrnovalo žádosti o přezkum rozhodnutí týkajících se žádostí o alternativní chemické názvy (rozhodnutí MB/17/2011, jímž se mění rozhodnutí MB/17/2008).


Poplatky za služby a správní poplatky

Agentura ECHA může za služby, které poskytuje, vybírat poplatky. Příslušné poplatky jsou stanoveny v rozhodnutí správní rady (MB/D/29/2010). Mezi tyto poplatky patří i správní poplatek vybíraný od společností, které chybně uvedly, že jsou MSP, aby mohly využít snížených poplatků.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)