REACH

 

REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват, като същевременно се повишава конкурентоспособността на химическата индустрия на Европейския съюз. Той също така насърчава прилагането на алтернативни методи за оценка на опасностите от веществата, с цел намаляване на броя на изпитванията, провеждани върху животни.

Идентичност на веществото

Недвусмислената идентификация на веществото е предварително условие за повечето процеси при REACH. Участниците във веригата на доставки трябва да разполагат с достатъчно информация за идентичността на тяхното веществo.

Процедури

 

Image

Компаниите носят отговорността за събиране на информация за свойствата и употребите на веществата, които произвеждат или внасят в количества от или над един тон на година. Те също така трябва да извършат оценка на опасностите и потенциалните рискове, създавани от веществото.

Image

ECHA и държавите-членки оценяват предоставената от дружествата информация, за да определят качеството на регистрационните досиета и предложенията за провеждане на изпитвания, както и да изяснят дали дадено вещество поражда риск за здравето на човека или околната среда.

 

Image

Процедурата по разрешаване има за цел да гарантира, че рисковете от веществата, пораждащи сериозно безпокойство, се контролират правилно и че тези вещества постепенно се заменят с подходящи алтернативи, като същевременно се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар на ЕС.

Image

Ограниченията са инструмент за защита на здравето на човека и на околната среда от неприемливи рискове, произтичащи от работа с химични вещества. Ограниченията могат да наложат прагове или забрана за производство, пускане на пазара или употреба на дадено вещество.

 

Потребители надолу по веригата

Image

Вие сте потребител надолу по веригата, ако в процеса на производствена или професионална дейност използвате вещество — в самостоятелен вид или в състава на препарат.

Вещества от списъка с кандидат вещества, налични в изделия

Image

Определянето да дадено вещество за вещество, пораждащо сериозно безпокойство (SVHC) и включването му в списъка с кандидат вещества поражда правни задължения за вносителите, производителите и доставчиците на изделия, които съдържат подобно вещество.

 

Наноматериали по REACH и CLP

Image

Нанотехнологията се развива бързо и се използва в различни области като здравеопазване, продукти за потребителите, например козметика, електроника, енергийни технологии, храна и земеделие..

Центрове по токсикология

Image

Уебсайтът на центровете по токсикология се създава, за да се превърне в място, където могат да се откриват средствата и съответния формат, необходими за подаването на информация от дружествата към определените за целта органи и центровете по токсикология.