Използвайте химикалите безопасно на работното място

Безопасната употреба на химикали на работното ви място е от съществено значение за вашето здраве и благополучие. Законодателството на ЕС за химикалите, известно като REACH, CLP и регламентите относно биоцидните продукти, може да ви помогне.

По закон трябва да ви бъде предоставена информация, която може да ви помогне да получите отговор на тези важни въпроси: колко опасни са химикалите и продуктите, с които работите, и как можете да ги използвате безопасно?

Доставчиците сега трябва да включват повече информация за опасните вещества в информационните листове за безопасност и върху етикетите. Вашият работодател трябва да използва тази информация, за да приложи мерки за управление на риска, за да се увери, че химикалите се използват безопасно на работното ви място.

Тези законови изисквания се прилагат еднакво за всички дружества a€"без значение в коя страна на ЕС са базирани или дали произвеждат, внасят или използват химикали.

Благодарение на тези закони сега ние имаме:

  • нови познания за опасностите, експозицията, рисковете от химикалите, както и мерки за техния контрол; 
  • подобрена комуникация между потребители и доставчици;
  • повишен контрол на веществата, пораждащи безпокойство в a€", посредством ограничаване на тяхната употреба или пълното им изваждане от европейския пазар и замяната им с по-безопасни алтернативи.

Крайната цел е да се намали експозицията на опасни химикали и да се спомогне за предотвратяването на заболявания, наранявания и злополуки.

"Подкрепяме REACH от самото начало и вярваме, че той подобрява работната среда", казва Тони Мусу от Европейската конфедерация на профсъюзите, който следи отблизо работата на ECHA като представител на работниците.

Вие също можете да играете активна роля.

Използвайте интернет страницата на ECHA като източник на информация и прилагайте тези знания на практика на вашето работно място.