Разясняване на Рамковата директива за отпадъците

Рамковата директива за отпадъците определя мерки за справяне с неблагоприятното въздействие на генерирането и управлението на отпадъци върху околната среда и здравето на човека, както и за подобряване на ефективното използване на ресурсите, които са от решаващо значение за прехода към кръгова икономика.

Като част от изпълнението на плана за действие на ЕС за кръговата икономика, приет през 2015 г., преразгледаната Рамкова директива за отпадъците влезе в сила през юли 2018 г. С това на ECHA беше поставена задача да разработи база данни с информация относно изделията, които съдържат вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), от списъка на кандидатите. В съответствие с REACH в списъка на кандидатите редовно се добавят нови вещества.

Базата данни ще съдържа информация, предоставена на ECHA от дружества, които произвеждат, внасят или доставят изделия, съдържащи вещества от списъка на кандидатите. Тези изделия могат да бъдат произвеждани в ЕС или внасяни от държави извън ЕС.

Информацията в базата данни ще помогне на операторите на отпадъци при сортирането и рециклирането на изделия, които съдържат SVHC, и ще помогне на потребителите да направят информиран избор и да обмислят как най-добре да ги използват и изхвърлят. Като цяло базата данни следва да допринесе за постепенното заместване на веществата, пораждащи безпокойство, в изделията, и за разработването на по-безопасни алтернативи.

Базата данни има три основни цели:

  1. Намаляване на генерирането на отпадъци, съдържащи опасни вещества, като се подкрепя замяната на вещества, пораждащи безпокойство, в изделията, предлагани на пазара на ЕС.
  2. Предоставяне на информация с цел допълнително подобряване на дейностите по третиране на отпадъците.
  3. Съдействие за органите при наблюдението на използването на веществата, пораждащи безпокойство, в изделията, и при предприемането на подходящи действия през целия жизнен цикъл на изделията, включително на етапа на образуване на отпадъци.

Базата данни SCIP допълва действащите задължения за съобщаване и нотифициране относно вещества от списъка на кандидатите в изделия по REACH.

Хронология

4 юли 2018 г.
— влизане в действие на преразгледаната Рамкова директива за отпадъците

Началото на 2020 г.
— пускане на прототип на базата данни

5 януари 2021 г.
— влизане в сила на задължението за доставчиците на изделия да предоставят информация за базата данни