Разясняване на УОЗ

Устойчивите органични замърсители (УОЗ) са органични вещества, които се задържат в околната среда, натрупват се в живите организми и представляват риск за здравето и околната среда. Те могат да бъдат транспортирани чрез въздуха, водата или мигриращи видове през международните граници, като достигат региони, където никога не са били произвеждани или използвани. Необходимо е международно управление на риска, тъй като нито един регион не може да управлява самостоятелно рисковете, произтичащи от тези вещества.

Как функционират УОЗ?

УОЗ са регламентирани в световен мащаб от Стокхолмската конвенция и Протокола от Орхус. Тези законодателни актове се прилагат в Европейския съюз чрез Регламента относно УОЗ.

Регламентът относно УОЗ има за цел да защити здравето на човека и околната среда чрез специфични мерки за контрол, които:

  • забраняват или строго ограничават производството, пускането на пазара и употребата на УОЗ;
  • свеждат до минимум изпускането в околната среда на УОЗ, които са образувани като промишлени странични продукти;
  • гарантират, че запасите от ограничени УОЗ се управляват безопасно; и
  • гарантират екологосъобразното обезвреждане на отпадъци, състоящи се от или замърсени с УОЗ.

Химичните вещества, които са идентифицирани като УОЗ, включват:

  • пестициди (например ДДТ);
  • промишлените химикали (например полихлорираните бифенили, които са широко използвани в електрическото оборудване); или
  • непреднамерено получени странични продукти, образувани по време на промишлени процеси, разграждане или изгаряне (например диоксини и фурани).

Съгласно Регламента относно УОЗ ECHA помага на ЕС да идентифицира и предлага нови УОЗ за включване към Стокхолмската конвенция. Информацията от държавите членки, прилагащи Регламента, се получава и обработва от Агенцията и се обобщава под формата на преглед на Съюза. ECHA подкрепя също идентифицирането на необходимите бъдещи действия на ЕС във връзка с плана за изпълнение на Съюза относно УОЗ.

Форумът на ECHA за прилагане координира мрежа от органи на държавите членки, които отговарят също и за прилагането на Регламента.