Необходима информация за регистрация

Изискванията за информация съгласно REACH зависят от тонажа и употребите на вашето вещество. Ако не разполагате с всички необходими данни, можете да преговаряте за достъп до отделни проучвания или до всички данни, които вече са предоставени от съществуващи регистранти.

  • Трябва да заплатите единствено данните, които са ви действително необходими за регистрацията.
  • Трябва да направите критична оценка на целесъобразността и качеството на данните, за които преговаряте да получите достъп.
  • Невинаги е необходимо да предоставяте изпитване върху гръбначни животни, за да изпълните изискванията за информация, дори когато в REACH е предвидено изпитване върху животни. Можете да използвате алтернативни методи или да адаптирате (да откажете)  определени изисквания за информация, ако това е научно обосновано. Това се отнася и до случаите, когато вече са генерирани и подадени изпитвания върху гръбначни животни от други регистранти.
  • Стандартните изисквания за информация са необходимият минимум за изпълнение на задълженията за регистрация съгласно REACH и са изброени в таблицата по-долу. Ако вашето вещество е междинен продукт при стриктно контролирани условия, трябва да представите само информацията, до която имате достъп.

Изискванията за информация бяха променени преди крайния срок през 2018 г. Ако повече не е необходимо да се предоставя определена информация, няма нужда да преговаряте за поделяне на разходите за информацията със сърегистрантите (дори ако данните вече са генерирани и подадени от други регистранти).
 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)