Общ преглед: сравнение на процедурите при споровете за предварителни регистранти и подаващите запитване

 

В процедурите има малки различия в зависимост от това дали вашето вещество подлежи на предварителна регистрация или на запитване. Ако веществото ви подлежи на предварителна регистрация, процедурата е въз основа на член 30, параграф 3 от REACH. Ако веществото ви подлежи на запитване, процедурата е въз основа на членове

 

  Предварителна регистрация/SIEF Запитване

Какво означава това?

Предварителната регистрация беше възможна до 1 декември 2008 г., ако сте произвеждали или внасяли веществото преди тази дата.

Късната предварителна регистрация е възможна до 31 май 2017 г., ако сте започнали да произвеждате или внасяте в количества между 1 и 100 тона годишно.

След предварителната регистрация ставате член на форум за обмен на информация за веществото (SIEF), където се провеждат всички дискусии относно еднаквост на веществата, обмен на данни и съвместно подаване.

Ако възнамерявате да започнете да произвеждате или внасяте вещество в обем над един тон  годишно и не можете вече да извършите късна предварителна регистрация, тогава подлежите на запитване.

Когато отправите запитване до ЕСНА, ще бъдете свързани със съществуващите регистранти на същото вещество. Тогава ще трябва да обсъдите да обмените данни и да подадете съвместно с тях.

Проверка за допустимост

До 15 работни дни (срокът може да бъде удължен, ако ECHA трябва да поиска допълнителна информация от потенциалния регистрант)

Краен срок за предоставяне на писмени доказателства от другата страна

10 работни дни (ако другата страна не предостави писмени доказателства в рамките на 10 работни дни, ECHA ще направи оценка на спора въз основа единствено на документацията, подадена от ищеца)

Краен срок за издаване на решение след получаване на доказателства от двете страни

2 месеца

1 месец

Резултат/съдържание на решението

ECHA издава решение, което дава на потенциалния регистрант разрешение за позоваване на поисканите изпитвания и/или дава токен за достъп до съвместното подаване, или изисква от двете страни да продължат преговорите.

Бележка 1: Дори след като ECHA издаде решение за позоваване на данните, на страните все пак се препоръчва да постигнат доброволно съгласие.

Бележка 2: Ако ЕСНА издаде решение, задължаващо страните да продължат преговорите, но страните не могат да постигнат споразумение при преговорите между тях, потенциалният регистрант може да подаде информация за друг спор, като включи допълнителните си усилия.

Обхват на разрешението за позоваване на данните

Само изследвания върху гръбначни животни, които са обект на преговорите.

Всички изследвания, които са обект на преговорите.

Достъп до съвместно подаване

Токен за достъп до съвместно подаване в REACH-IT (Допълнителна информация на уебстраницата „Съвместно подаване“)

Плащане?

Ако ЕСНА даде разрешение за позоваване на данни и/или за достъп до съвместното подаване, ЕСНА няма да изисква доказателство за плащане. Другата страна обаче може да отнесе въпроса към компетентните национални съдилища за подходяща компенсация.

Ако ECHA възнамерява да даде разрешение за позоваване на данните и/или за достъп до съвместното подаване, първо се изпраща искане за доказателство за плащане заедно с проекторешението.

След като получи доказателството за плащане, ЕСНА издава окончателното решение.

Забележка: ECHA не притежава юридическа компетентност, за да прецени дали тази компенсация е подходяща, или не. Това е изключително от компетентността на националните съдилища. Въпреки това ECHA препоръчва това плащане да отразява поне елементите, за които е постигнато съгласие по време на преговорите.

Средства за правна защита

Всички решения по спорове може да бъдат обжалвани пред Апелативния съвет на ЕСНА в срок от три месеца.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)