Skip to Content
Skip to Content

Спорове на практика

Възможно е споровете да са свързани с обмен на данни или с достъп до съвместно подаване, или, най-често, и с двете. Във всички случаи ЕСНА гарантира прилагането на едни и същи принципи и процедури.

Подаването на информация за спор е само крайна мярка, ако преговорите ви са били неуспешни. ЕСНА преценява дали страните са положили всички усилия за постигане на справедливо, прозрачно и недискриминационно споразумение. Решението ще зависи от усилията, положени от страните. Затова, преди да подадете информация за спора, трябва да се уверите, че сте положили всички усилия за постигане на споразумение.

Процедурата за уреждане на спор следва някои стъпки и срокове. Тя може да бъде управлявана без юридическо съдействие и е безплатна.

Резултатът от спора не може никога да задоволи която и да било от страните така, както би я задоволило доброволно споразумение. По-добре ще е да продължите усилията си за постигане на споразумение, което да е удовлетворително и за двете страни, въпреки започналата процедура за уреждане на спор (или дори след получаване на решението на ЕСНА).

Стъпка 1: Събиране на доказателства

ECHA прави оценка на спора на базата на писмени доказателства за усилията, положени по време на преговорите. Това означава, че трябва да запишете и обобщите цялата комуникация между вас и другата страна, например във вид на ZIP или PDF файл.

Не е необходимо да подавате някаква допълнителна информация (например вътрешни съобщения, документи или изчисления, които не са били обменени по време на преговорите), обяснителни бележки или правни съображения.

 

Стъпка 2: Попълнете данните за спора в уеб формуляр

Има два формуляра за подаване на информация за спора в зависимост от това дали сте направили предварителна регистрация или запитване за съответното вещество.

Формулярите са по-долу.

Стъпка 3: ECHA прави оценка на жалбата ви

Ако ECHA прецени, че жалбата ви е допустима, ще поиска от другата страна да подаде в рамките на 10 работни дни писмени доказателства относно преговорите.

ECHA започва да прави оценка на спора след подаването на писмените доказателства от другата страна (или след изтичането на крайния срок от 10 работни дни).

Въз основа на писмената комуникация между вас и другата страна ECHA установява дали са положени всички усилия за постигане на споразумение, или не.

Стъпка 4: ECHA издава решението си

Възможни са няколко резултата:

  • Повечето спорове се отнасят както до достъпа до данни, така и до достъп до съвместно подаване: ако ECHA достигне до заключение, че сте положили всички усилия, но другата страна не го е направила, ще издаде решение, което ви разрешава да се позовавате на данните. Ще получите и копие на подробните резюмета на изследванията от съществуващата регистрация. Освен това ЕСНА ще ви предостави достъп до съвместното подаване с токен. Този токен представлява динамична парола, с която можете да се регистрирате като опт-аут в съществуващото съвместно подаване.
  • За спорове, свързани с достъп до съвместно подаване: ако ЕСНА достигне до заключение, че сте положили всички усилия, но другата страна не го е направила, ще ви даде достъп до съвместното подаване с токен. Този токен представлява динамична парола, с която можете да се регистрирате като опт-аут в съществуващото съвместно подаване.
  • За спорове, свързани с данни: ако ECHA достигне до заключение, че сте положили всички усилия, но другата страна не го е направила, ще издаде решение, което ви разрешава да се позовавате на данните. Ще получите и копие на подробните резюмета на изследванията от съществуващата регистрация. Възможно е също така да имате спор, свързан с данни, които не са още подадени. В този случай ЕСНА ще ви даде разрешение да извършите регистрацията си без оспорваните данни, като ви се предостави съответно време за изготвяне и подаване на данните, които не са включени в обхвата на разрешението за позоваване (напр. изследвания, които не включват гръбначни животни).
  • Ако ECHA достигне до заключението, че не сте положили всички усилия да постигнете споразумение, няма да ви даде разрешение да се позовавате на исканите данни, нито достъп до съвместното подаване. Тогава ще трябва да продължите преговорите с другата страна.
Стъпка 5: Подаване на регистрацията

След като постигнете споразумение с другата страна или получите решение от ЕСНА, което ви дава разрешение да се позовавате на данните и/или достъп до съвместното подаване, можете да подадете своето регистрационно досие.

Подаване на информация за спор

В процедурите за уреждане на спор има малки различия в зависимост от това дали вашето вещество подлежи на предварителна регистрация или на запитване.

Попълнете формуляра, за да подадете информация за спор в ECHA:

Спорове на практика

Ако вашето химично вещество подлежи на предварителна регистрация:

Изображение

Номерът на предварителната ви регистрация е
(05-XXXXXXXXXX-XX-0000 /
17-XXXXXXXXXX-XX-0000),
а крайният срок за регистрация е 31 май 2018 г.

Попълване на формуляра

 

Ако вашето химично вещество подлежи на запитване:

Изображение

Номерът на запитването ви е: (06-XXXXXXXXXX-XX-0000

Попълване на формуляра

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2