От каква информация се нуждаете

Минималните изисквания за данни за регистрация на вашето вещество са посочени в приложения VI — X към REACH. Нормативните изисквания (стандартни изисквания за информация) са кумулативни и зависят от тонажа, в който произвеждате или внасяте вашето вещество. За всяко отделно вещество точните изисквания за информация ще се различават в зависимост от тонажа, употребата и експозицията, както и свойствата на веществото.

След това трябва да докладвате тази информация в регистрационното досие, което се подготвя съвместно от всички дружества, регистриращи едно и също вещество. Вашето регистрационно досие следва да се основава на надеждни резултати от изпитвания или на информация, получена с алтернативни средства, ако това може да бъде научно обосновано.  Някои изисквания за информация могат да бъдат адаптирани поради естеството на вашето вещество.

Подробни конкретни насоки относно спазването на тези изисквания за предоставяне на информация са дадени в съответните подглави на Ръководството относно изискванията за информация и оценката на безопасността на химичните вещества, глава Р.7.

На етапа на регистрацията не се провеждат нови проучвания за изпълнение на изискванията за информация, определени в приложения IX и X. Вместо това ще трябва да разработите предложение за провеждане на изпитване, да го включите в регистрационното си досие и да го подадете в ECHA.

Има три основни вида информация за съвместната част на вашето регистрационно досие:

  1. физически и химически характеристики на веществото;
  2. екологични свойства на веществото;
  3. свойства на веществото, въздействащи върху човешкото здраве.

Трябва да проверите, заедно с вашите съвместни регистранти, с каква информация разполагате вече и каква информация остава да придобиете или да генерирате. Трябва да оценявате качеството на информацията за опасностите. Въпреки задължението за съвместно подаване всеки регистрант носи индивидуална отговорност за данните, които използва за своята регистрация.

Изискваното количество информация зависи от най-големия тонаж, който трябва да се покрие в рамките на съвместното подаване. Целта на обмена на данни и съвместното подаване е да се споделят действителните разходи между съвместните регистранти, които се нуждаят от данните.

В зависимост от свойствата на веществото и наличната информация някои изпитвания не могат или не е нужно да бъдат провеждани. Тези ситуации се наричат „адаптации“ (приложение XI към Регламента REACH).  

Освен това в индивидуалната си част от досието трябва да включите специфична за дружеството информация относно:

  • идентифициране на веществото (съставки, примеси, добавки);
  • употреба и условия на употреба на веществото за целия му жизнен цикъл (от производство до отпадък).

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)