Подготовка за включване в съществуващ SIEF

Ако веществото е вече регистрирано, значи съществува форум за обмен на информация за веществото (SIEF). SIEF е специално сътрудничество за регистрация по REACH, което се организира от съвместните регистранти (сърегистранти) и обикновено се оформя официално в споразумение.

За да се включите в SIEF, трябва да се свържете със сърегистрантите.

В SIEF вие обменяте притежаваните от вас данни за веществото с другите регистранти, поделяте разходи за тях (вж. Фаза 3: Организирайте се съвместно с другите регистранти) и подготвяте съвместната регистрация (вж. Фази 4, 5 и 6). Първо обаче трябва да проверите дали веществото попада в договорения в SIEF профил на идентичност на веществото (SIP).

Стъпките по-долу обясняват как да се подготвите за включване в съществуващ SIEF.

 

1. Намерете съответния SIEF или водещия регистрант

Участниците в SIEF определят собствени методи за организация и комуникация, в резултат на което някои SIEF се намират по-лесно от други. В някои случаи може да е по-лесно да намерите водещия регистрант за веществото. Въпреки че не отговарят непременно за новите участници, водещите регистранти могат да ви информират как да осъществите връзка със SIEF.

Има няколко възможности да намерите SIEF или водещия регистрант:

  • За всички ваши предварително регистрирани вещества можете да намерите данни за контакт с водещия регистрант в REACH-IT (вж. точка 3 за повече подробности).
  • Списък на веществата с активен водещ регистрант има на уебсайта на ECHA. Той е изтеглен от REACH-IT. Водещите регистранти фигурират в списъка, ако са дали съгласието си имената им да бъдат оповестени.
  • Проверете пощата си: възможно е вече да сте получили имейл с информация за контакт със съответния SIEF или водещ регистрант.
  • В REACH-IT проверете „information from the lead registrant (информация от водещия регистрант)“ на страницата на предварителния SIEF. В точка 4 са дадени пояснения.
2. Влезте в REACH-IT

REACH-IT е ИТ инструментът, който трябва да използвате за подаване на информация до ECHA, включително предварителни регистрации и регистрации.

Достъп до REACH-IT можете да получите от началната страница на уебсайта на ECHA. Влезте в системата с вашето потребителско име и парола. Ако не сте потребител, можете да се регистрирате.

3. Намиране на съвместното подаване в REACH-IT

В REACH-IT кликнете върху „Menu (Меню) > Joint submissions (Съвместни подавания) > Search and view (Търсене и преглед)“, за да намерите съвместното подаване чрез идентификаторите на вашето вещество (напр. EC номер). Поставете отметка в полето „Show other joint submissions? (Да се покажат ли други съвместни подавания?)“. В противен случай резултатите от търсенето ще включват само съвместните подавания, на които вече сте член.

Резултатите от търсенето ще ви покажат данните за контакт с водещия регистрант, ако сте регистрирали предварително веществото. Профилът на идентичност на веществото (SIP) на регистрираното вещество също ще бъде показан, ако досието на водещия регистрант е било подадено или актуализирано след 21 юни 2016 г.

4. Достъп до страницата на предварителния SIEF

REACH-IT съдържа страница на предварителен SIEF за всяко вещество, което сте регистрирали предварително.

Предварителния SIEF можете да отворите от опцията „Pre-registrations and pre-SIEFs (Предварителни регистрации и предварителни SIEF)“ в менюто на REACH-IT. Предварителният SIEF съдържа информация за контакт с други дружества, които са подали предварителна регистрация за същото вещество, както и платформа, чрез която водещият регистрант може да публикува информация за сърегистрантите.

Потърсете информация как да се включите в SIEF.

5. Проверете информацията за контакт с вас в предварителната регистрация

Ако още не сте готови да се свържете със SIEF, но желаете да бъдете информирани какво се случва, е важно данните за контакт с вас в предварителния SIEF да бъдат актуални. В предварителния SIEF те са взети от предварителната регистрация.

Можете да намерите предварителните си регистрации в REACH-IT от „Menu (Меню) > Search (Търсене) > Pre-registrations and pre-SIEFs (Предварителни регистрации и предварителни SIEF)“.

Всяка предварителна регистрация съдържа информация за контакт — обикновено за лице във вашето дружество или представител на трета страна. Тя (име и имейл) е на разположение за всички, които са извършили предварителна регистрация на веществото.

Решете дали желаете да запазите настоящия контакт в предварителната регистрация, или искате да го промените, и се уверете, че информацията за контакт е актуална за всяко вещество, което възнамерявате да регистрирате.

Не забравяйте, че предварителните регистрации са не само отправна точка за установяване на контакт със сърегистрантите, но също така ви дават правото да бъдете на европейския пазар без регистрация до крайния срок за регистриране.

Проверете дали имате предварителна регистрация за всяко вещество, което трябва да регистрирате. Ако пропуснете предварителна регистрация, проверете какво трябва да направите във „Въпросите и отговорите“ по-долу.

6. Свържете се със SIEF (или с водещия регистрант) и отговорете на съобщението им

Обикновено електронна поща е най-лесният начин да се свържете със SIEF или с водещия регистрант. Не можете да се свържете с тях чрез REACH-IT.

Не чакайте до последната минута, за да осъществите контакт. Поемете инициативата!

Отговорете, ако SIEF или водещият регистрант се свържат с вас, за да попитат какви са намеренията ви за регистрация. Това ще улесни включването ви в SIEF.

7. Установяване на еднаквост на веществата чрез SIEF

След като сте влезли в контакт със SIEF, трябва да установите еднаквост на веществата.

За да установят еднаквост на веществата, всички сърегистранти трябва да са определили името на веществото според Ръководството за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP (вж. също Фаза 1: Прегледайте гамата от продукти на вашата компания). Ако името е същото като това на вашите сърегистранти, веществата се считат за еднакви. След това трябва да проверите дали веществото попада в договорения от SIEF профил на идентичност на веществото (SIP). Ако описанието на SIP не фигурира в съвместното подаване в REACH-IT (вж. точка 3), SIEF ще го предостави.

Ако веществото не попада в SIP, трябва да се договорите с другите участници в SIEF да разширите обхвата на SIP или да приемете, че веществото не попада в неговия обхват. Указания за SIP са включени в Приложение III на Ръководството за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP.

Ако имате съображения за поверителност на търговската информация при обсъждане на еднаквостта на веществата, прочетете „Въпросите и отговорите“ по-долу.

Ако сте съгласни, че вашите вещества са еднакви, вие се включвате в SIEF и можете да започнете обмен на данни и разходи, за да станете член на съвместната регистрация.

8. Запознайте се с ролите и дейностите в SIEF

В SIEF най-общо има две роли: водещ регистрант и членовете на група от регистранти. Вие сте регистрант член.

Водещият регистрант вече е подал съвместната регистрация. Той ще ви даде номер на защитен маркер, с който можете да се включите в съвместната регистрация в REACH-IT.

При подготвяне на съвместната регистрация другите регистранти, които са се присъединили по-рано, вече са избрали водещ регистрант и са взели решение как да работят заедно. Обикновено това се документира в споразумение, с което давате съгласието си да се включите в SIEF (вж. Фаза 3: Организирайте се съвместно с другите сърегистранти).

Споразумението обхваща различните дейности, които участниците в SIEF трябва да извършат, за да регистрират веществото (вж. Фази 3, 4, 5 и 6) и за да поддържат регистрацията актуална (вж. Фаза 7). Тези дейности включват следната административна, техническа и свързана със съдържанието работа:

  • Администриране на SIEF: установяване на точки за контакт за комуникация в рамките на SIEF и извън него, организиране на начина, по който се обработват фактурите и плащанията, и разработване на схеми за възстановяване на направените разходи и деловодство.
  • Подготовка на съдържанието на досието: събиране на съществуващите данни, генериране на нови данни, обсъждане на качеството на данните, договаряне кои данни ще се подават съвместно, договаряне на разходите за обмен на данни, изготвяне на оценки за безопасност на химични вещества, класифициране и изготвяне на доклада за безопасност на химичното вещество.
  • Подготвяне на досието в IUCLID и подаване: изготвяне на съвместното регистрационно досие в IUCLID, подаване на досието на ECHA и проследяване на фактурата и съобщенията в REACH-IT.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)