Подготовка за създаване на нов SIEF

За всяко вещество, което сте регистрирали предварително, е създадена страница за предварителен SIEF в REACH-IT. Там ще намерите информация за контакт с други дружества, които са подали предварителна регистрация със същия идентификатор на вещество (напр. EC номер).

Необходимо е да се свържете с тях и да решите кой ще регистрира веществото и дали вашите вещества са еднакви.

С установяването на еднаквост на веществата означава, че сформирате форум за обмен на информация за веществото (SIEF). Това е специално сътрудничество за регистрация по REACH, което се организира от съвместните регистранти (сърегистранти) и обикновено се оформя официално в споразумение.

В SIEF обменяте притежаваните от вас данни за веществото с другите регистранти, поделяте разходи и подготвяте съвместната регистрация.

Стъпките по-долу обясняват как да преминете от предварителната регистрация към подготовка за създаване на нов SIEF.

 

1. Влезте в REACH-IT

REACH-IT е ИТ инструментът, който трябва да използвате за подаване на информация до ECHA, включително предварителни регистрации и регистрации.

Достъп до REACH-IT можете да получите от началната страница на уебсайта на ECHA. Влезте в системата с вашето потребителско име и парола. Ако не сте потребител, можете да се регистрирате.

2. Намерете и проверете предварителните си регистрации

Можете да намерите предварителните си регистрации в REACH-IT от „Menu (Меню) > Search (Търсене) > Pre-registrations and pre-SIEFs (Предварителни регистрации и предварителни SIEF)“. 

Проверете дали имате предварителна регистрация за всяко вещество, което трябва да регистрирате. Ако пропуснете предварителна регистрация, проверете какво трябва да направите във „Въпросите и отговорите“ по-долу.

Не забравяйте, че предварителните регистрации са не само отправна точка за установяване на контакт със сърегистрантите, но също така ви дават правото да бъдете на европейския пазар без регистрация до крайния срок за регистриране.

3. Проверете информацията за контакт с вас в предварителната регистрация

Тъй като трябва да регистрирате съвместно, важно е информацията за контакт да е актуална, за да могат сърегистрантите да се свържат с вас.

Всяка предварителна регистрация съдържа информация за контакт — обикновено за лице във вашето дружество или представител на трета страна. Тази информация (име и имейл) е достъпна за всички, които са регистрирали предварително веществото на страницата Предварителен SIEF в REACH-IT.

Решете дали желаете да запазите настоящия контакт в предварителната регистрация, или искате да го промените, и се уверете, че информацията за контакт е актуална за всяко вещество, което възнамерявате да регистрирате.

4. Намерете информация за контакт със сърегистрантите на страницата на предварителния SIEF

Можете да видите информацията за контакт с други дружества, които са регистрирали предварително веществото през REACH-IT. Отворете „Menu (Меню) > Search (Търсене) > Pre-registrations and pre-SIEFs (Предварителни регистрации и предварителни SIEF)“ в менюто на REACH-IT. Можете също да свалите пълния списък.

Трябва да се свържете със сърегистрантите по електронна поща извън REACH-IT. Не всички лица, изброени на страницата на предварителния SIEF, ще извършат регистрация (напр. поради промени в гамата от продукти или в стратегията на дружеството) и степента на отговор може да бъде ниска.

5. Бъдете активни при установяване на сътрудничеството

Трябва да бъдете активни, за да регистрирате вещество. Има различни начини:

 • Активизирайте сърегистрантите
  Ако веществото е от решаващо значение за вашата дейност, поемете инициативата да започнете обсъждания. По този начин можете да се уверите, че веществото е регистрирано в рамките на крайния срок. 

  Можете да заявите готовността си да започнете организирането на SIEF, като кликнете върху бутона „Become facilitator (Станете координатор)“ в REACH-IT.

  Като координатор можете да посочите на страницата на предварителния SIEF, че желаете да започне обсъждане. Най-вероятно ще се наложи да организирате срещи или уеб конференции.
 • Отговаряйте на сърегистрантите Ако не сте поели инициативата, отговорете, ако към вас се обърне координаторът на SIEF (SFF) или друг сърегистрант — дори ако още не сте решили дали ще регистрирате.
 • Следете своите вещества
  За някои вещества е възможно никой да не поеме инициативата за сътрудничество. В такъв случай трябва да се свържете със сърегистрантите и да разберете дали сте единственият регистрант за това вещество. Ако е така, отделете достатъчно време, за да се подготвите за самостоятелна регистрация.
6. Установете еднаквост на веществата съвместно с другите регистранти

За да установят еднаквост на веществата, всички сърегистранти трябва да са определили името на веществото според Ръководството за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP (вж. също Фаза 1: Прегледайте гамата от продукти на вашата компания).

Ако две вещества имат едно и също наименование, те се считат за еднакви.

Ако имате съображения за поверителност на търговската информация при обсъждане на еднаквостта на веществата, прочетете „Въпросите и отговорите“ по-долу.

Договарянето на еднаквост на веществата означава, че е създаден SIEF. Можете да започнете да работите заедно, за да обменяте данни и да регистрирате съвместно (вж. Фаза 3: Организирайте се съвместно с другите регистранти).

Участниците в SIEF трябва колективно да прилагат принципите на Ръководството за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP при определяне на рамките за веществото в съответствие с данните, които ще подадат съвместно. Това се нарича профил на идентичност на веществото (SIP) и трябва да се докладва в регистрационното досие на водещия регистрант. Указания за SIP са включени в Приложение III на Ръководството за идентифициране и именуване на веществата по REACH и CLP.

7. Запознайте се с ролите и дейностите в SIEF

В SIEF най-общо има две роли: водещ регистрант и (ако има такива) членове на група от регистранти. Всички сърегистранти носят отговорност за спазването на графика и напредъка на работата, за съдържанието на съвместните части от регистрацията и за съдържанието на собствените си части.

SIEF избира водещ регистрант.  Водещият регистрант пръв подава съвместната регистрация чрез REACH-IT, преди членовете да подадат собствени регистрации. Водещият регистрант трябва също да раздаде на членовете номера на защитни маркери, с които те могат да се включат в съвместната регистрация (вж. Фаза 6: Подайте регистрационно досие).

По отношение на всички други задачи трябва да решите със сърегистрантите как да работите заедно. На практика това означава да решите кой какво ще прави и дали ще възлагате на трети лица изпълнението на определени задачи. Споразумението обикновено се документира, например под формата на споразумение за SIEF или споразумение за консорциум.

Споразумението обхваща различните дейности, които участниците в SIEF трябва да извършат, за да регистрират веществото (вж. Фази 3, 4, 5 и 6) и за да поддържат регистрацията актуална (вж. Фаза 7). Тези дейности включват например следната административна, техническа и свързана със съдържанието работа:

 • Администриране на SIEF: установяване на точки за контакт за комуникация в рамките на SIEF и извън него, организиране на начина, по който се обработват фактурите и плащанията, разработване на схеми за възстановяване на направените разходи и деловодство.
 • Подготовка на съдържанието на досието: събиране на съществуващите данни, генериране на нови данни, обсъждане на качеството на данните, договаряне кои данни ще се подават съвместно, договаряне на разходите за обмен на данни, изготвяне на оценки за безопасност на химични вещества, класифициране и изготвяне на доклада за безопасност на химичното вещество.
 • Подготвяне на досието в IUCLID и подаване: изготвяне на съвместното регистрационно досие в IUCLID, подаване на досието до ECHA и проследяване на фактурата и съобщенията в REACH-IT.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)