Как да създадете регистрационно досие в REACH-IT

Ако сте регистрант член и сте съгласен с цялата информация, предоставена от водещия регистрант от ваше име, можете да изготвите регистрационното си досие изцяло в REACH-IT. В този случай не е необходимо да инсталирате ІUCLID.

За да използвате тази възможност, трябва да влезете в REACH-IT. В началната страница на REACH-IT от „Submit a dossier“ (Подайте досие), изберете опцията „Prepare online in REACH-IT“ (Изгответе онлайн в REACH-IT).

Трябва първо да изберете съвместното подаване, към което искате да се присъедините, за да регистрирате вашето вещество.

След това компютърната програма за създаване на досие в REACH-IT ще ви насочва през процедурата и полетата, които трябва да попълните. Трябва да предоставите следните данни:

  • Идентичност и състав на веществото
  • Класификация и етикетиране (ако са различни от водещото досие)
  • Прогнозни количества, обекти, употреби на веществото
  • Указания за безопасната употреба на химикала или доклада за безопасност на химичното вещество (СSR), ако не разчитате на информацията, предоставена от водещия регистрант и предоставяте своя собствена.
  • Обобщена оценка на веществото дали е PBT (устойчиво, биоакумулиращо и токсично), само ако предоставяте свой собствен СSR.
  • Основна административна информация за вашето дружество

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)