Кутия с инструменти QSAR

Кутията с инструменти е софтуерен инструмент, предназначен да бъде използван от правителствата, химическата промишленост и други заинтересовани страни за запълване на празнотите в данните за (еко)токсичност, необходими за оценка на опасностите от химикали. Инструментът обединява информация и инструменти от различни източници в логичен работен поток. Изключително важно за този работен поток е групирането на химикалите в категории.

Първостепенните характеристики на кутията с инструменти са:

  1. Идентифициране на съответните структурни характеристики и потенциални механизми или начини на действие за целевия химикал.
  2. Идентифициране на други химикали, които имат същите структурни характеристики и/или механизми или начини на действие.
  3. Използване на съществуващи експериментални данни за запълване на празнотите в данните.

 

Примери за кутията с инструменти QSAR на ОИСР

Image
Илюстративните примери насърчават използването на кутията с инструменти QSAR на ОИСР за крайния срок през 2018 г. Част 1, уводна бележка, предоставя обща информация относно кутията с инструменти QSAR на ОИСР, включително общи съображения. Част 2 съдържа казуси за избрани вещества.