Поуки от оценката на досиетата

Съгласно член 54 от REACH, всяка година най-късно до 28 февруари Агенцията публикува на своята интернет страница доклад за напредъка, постигнат през предходната календарна година, с цел изпълнение на задълженията, възложени във връзка с оценката. В тези доклади ЕСНА следва да включва препоръки към потенциалните регистранти за подобряване качеството на бъдещите регистрации. Подобни практически съвети се съдържат и в съответните практически ръководства и публикуваните нагледни примери за най-успешни подходи.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)