Кампании за ИТ-базирана проверка на досиета

ECHA предприема действия за подобряване на качеството на информацията в регистрационните досиета, с цел да изпълни своята първа стратегическа цел „оптимизиране на наличието на висококачествени данни, за да се даде възможност за безопасно производство и употреба на химикали". Като част от тези действия, ECHA е използвала опита, придобит от оценката на регистрационните досиета, и е преобразувала често срещаните слабости в компютърни алгоритми, които могат да бъдат използвани за преглед на цялата база данни. Това дава на Агенцията по-добър поглед върху качеството на регистрационните данни и помага за по-ефективно справяне с откритите несъответствия.

Резултатите от първоначалните прегледи са съобщени на регистрантите чрез неформални писма, в които са предоставени и съвети как да се поправят потенциалните несъответствия. Агенцията очаква, че дружествата ще обърнат сериозно внимание на тези писма и спонтанно ще актуализират своите регистрации, като се заемат с разрешаването на откритите несъответствия, както и че ще използват тези знания, за да избегнат повторение на проблемите в по-нататъшните подавания. Тези писма дават възможност на дружествата да подобрят своите досиета преди ECHA да въведе задължителни мерки, като например проверки за съответствие.

Междинни продукти

REACH позволява производството и употребата на междинни продукти при строго контролирани условия, които трябва да бъдат регистрирани с ограничена информация относно техните свойства и без доклад за безопасност на химично вещество. Работниците, потребителите или околната среда могат да бъдат неблагоприятно изложени на вещества, регистрирани като междинни продукти, които не отговарят на определението за междинни продукти и/или строго контролирани условия и за които в регистрационното досие липсва информация за опасностите и рисковете, свързани с тях. Поради тази причина ECHA проверява съответствието на тези видове досиета.

 

Supporting material

Идентификация на вещество

Правилната и последователна идентификация на веществото (SID) е основата на всички процеси на REACH. Задължение на всеки регистрант е да предостави подробно характеризиране на идентичността на веществото, което той произвежда или внася; тази отговорност не може да бъде единствено за водещия регистрант на съвместно подаване във Форума за обмен на информация за веществото (SIEF).

Годишните доклади за напредъка за оценка съгласно REACH сочат, че идентификацията на веществото е една от най-често срещаните слабости в регистрациите, подадени в Агенцията. В резултат от това ECHA извърши ИТ-базиран преглед на необходимите информационни елементи за идентичността на веществото на всички регистрации по REACH.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)