Мрежи

Изпълнението на стратегията на ECHA за заместване с по-безопасни химикали изисква сътрудничество между няколко заинтересовани страни. Мрежите за сътрудничество играят важна роля при координирането и въвеждането на иновациите, и информираното заместване.

Мрежа по въпросите на заместването

ECHA създаде мрежа за заинтересованите страни за обмен на информация относно заместването и за насърчаване на трансграничното сътрудничество в рамките на ЕС. Учредителното събрание бе проведено през октомври 2017 г.

Искате ли да се присъедините към мрежата? Тя е отворена за всички заинтересовани страни, които желаят активно да подпомагат инициативите за заместване в ЕС, като обединява публичните органи и агенции, промишлеността, НПО, академичните среди и консултантите.

 

 Заместване с по-безопасни химикали — Европейска мрежа за обмен на информация

Групата в LinkedIn е пространство за сътрудничество за дискусии и обмен на информация относно заместването с по-безопасни химикали. Групата има за цел да обедини органите, отрасловите асоциации, дружествата, изследователите, НПО и други заинтересовани участници с доказан интерес и опит във връзка със заместването на равнище ЕС.

 Мрежа на практикуващите социално-икономически анализ по REACH и анализ на алтернативите

Мрежата по REACH за СЕО и анализите на лицата, които работят с алтернативи (NeRSAP), са създадени, за да насърчават обмена на мнения и информация относно концепциите, методите и опита, свързани със социално-икономическия анализ и анализа на алтернативите по REACH и законодателството на ЕС или националното законодателство в областта на химикалите. Мрежата се основава на сътрудничество между ECHA, държавите членки и заинтересованите страни от промишлеността и НПО.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..