Progress in evaluation in 2022

Оценка на напредъка за 2020 г. дубликат 1 дубликат 2

ECHA докладва за напредъка, постигнат през 2021 г. по отношение на оценката на досиетата и веществата в съответствие с член 54 от REACH. 

Напредък на дейностите по оценка за 2020 г. — раздели дубликат 2 дубликат 1

Напредък на дейността по оценка на вещества 2021—1

През 2022 г. е постигнат напредък по 71 вещества.

Оценяващите държави членки оцениха 8 нови вещества. От тях органите считат, че 5 са изисквали допълнителна информация за изясняване на опасенията, т.е. на регистрантите е изпратено проекторешение, изискващо допълнителна информация, докато 3 имат достатъчно информация за изясняване на опасенията, т.е. органите са представили проект на заключение.

ECHA прие 9 решения за оценка на вещества, с 12 искания за допълнителна информация за оценка на безопасността на веществата, пораждащи потенциално безпокойство.

Държавите членки оценители завършиха своите последващи оценки за 23 вещества. За 4 вещества оценяващият компетентен орган на държавата членка е поискал повече информация, тъй като предоставената информация не изяснява първоначалните опасения или поражда допълнителни опасения. За останалите 19 вещества органите са преценили, че наличната информация е достатъчна за изясняване на опасенията, и излизат с решение дали са необходими допълнителни регулаторни действия.

Оценката на 31 вещества беше завършена, т.е. на нашия уебсайт са публикувани документи със заключения от оценяващите държави членки. От тези 31 приключени случая органите препоръчаха допълнителни мерки за управление на риска за 18 вещества, докато за 13 вече са въведени необходимите мерки (или не се нуждаят от такива).
 

Progress in substance evaluation 2022 - graph 4