Необходима ли е замяна?

В резултат от събирането на данни за въздействието на даден химикал върху човешкото здраве и околната среда можете да стигнете до заключението, че бихте могли да намалите риска, причинен от вашето вещество.

Това разбиране само по себе си може да ви накара да потърсите по-безопасни алтернативи.

Въпреки това законодателството на ЕС може да изиска от вас да заместите най-опасните вещества.

Законовите изисквания предоставят нови възможности

С течение на времето най-опасните вещества са идентифицирани съгласно REACH като вещества, пораждащи сериозно безпокойство. Тези вещества могат впоследствие да станат предмет на законови изисквания за управление на рисковете, които представляват. Важно е да се следи как се регулират вашите вещества, например дали са идентифицирани като вещества, пораждащи сериозно безпокойство, дали има предложения за тяхното ограничаване или дали се изисква предварително разрешаване, преди да могат да бъдат използвани.  По този начин можете да определите каква е вероятността да станат предмет на по-строги законови изисквания и можете да започнете подготовката навреме.

Предвиждането на законовите изисквания е интелигентна стратегия. Възможно е вече да съществуват по-добри и по-безопасни алтернативи и те могат да открият нови възможности за вашето дружество. Намирането на свойствата на потенциалните алтернативи е по-лесно сега, тъй като разполагате с повече информация. Събраните данни за веществото са представени на уебсайта на Агенцията, за да ви помогнат да направите информиран избор.

Замяната в друго законодателство

Замяната на опасните химикали също е част от Регламента за биоцидите. Регламентът изключва употребата на някои опасни вещества. Той също така изисква продукти, съдържащи вещества, които са кандидати за замяна, да бъдат оценени в сравнение с подобни налични продукти. Това може да доведе до ограничаване в разрешаването на биоцидите.

Законодателството на ЕС относно защитата на работниците също така налага задължения за работодателите. Където е възможно, работодателите следва да заменят опасните химикали с химикали или процеси, които са по-малко опасни или които изобщо не са опасни.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)