Етапи

Приемането на ново ограничаване на производството, пускането на пазара или употребата на вещества включва следните основни етапи:

1. Подготвителна работа

Държава членка, Европейската комисия или ECHA могат да имат опасения, че дадено вещество създава риск за човешкото здраве или за околната среда. Ако е така, то следва да започне подготвителна работа, за да се разследва проблемът по-нататък.

2. Нотификация за намерението да се подготви досие за ограничаване

Ако държавата членка, Европейската комисия или ECHA стигнат до заключението, че ограничаването изглежда най-добрият способ за напредък, те трябва да уведомят за намерението си да подготвят досие за ограничаване. ECHA поддържа Регистър на намеренията (RoI), който е публично достъпен на уебсайта на ECHA. Това дава възможност на заинтересованите страни да подготвят своя принос към процедурата.

3. Изготвяне на досие за ограничаване

Досието за ограничаване включва информация за опасностите и рисковете, налична информация за алтернативите и обосновка за ограниченията на равнище ЕС. Досието трябва да покаже, че ограничаването е най-подходящият инструмент за управление на риска, за да се разгледат установените рискове. Досието за ограничаване може да включва и анализ на социално-икономическото въздействие. Предложението трябва да бъде изготвено в съответствие с изискванията, съдържащи се в приложение XV на REACH. Досието трябва да бъде представено в срок от 12 месеца след нотификацията в Регистъра на намеренията.

4. Внасяне на досие за ограничаване

Понастоящем държавите членки могат да внасят предложения за ограничаване по електронна поща или чрез CIRCA BC.

5. Проверка на съответствието

Комитетите проверяват дали внесеното досие за ограничаване е в съответствие с изискванията на приложение XV на REACH.

6. Обществено обсъждане на доклада за ограничаване

Съответните доклади за ограничаване се публикуват на уебсайта на ECHA, изключвайки каквато и да е поверителна информация. Заинтересованите страни могат да представят коментари относно доклада за ограничаване и подкрепящи документи в рамките на шест месеца от датата на публикуването им.

7. Съвети от Форума

Форумът може да предоставя съвети на КОР и КСИА относно приложимостта на предложението за ограничаване.

8. Изготвяне и приемане на становището на КОР

В срок от девет месеца от датата на публикуване на доклада за ограничаване КОР изготвя и приема становище въз основа на досието за ограничаване и коментарите, получени по време на общественото обсъждане.

9. Изготвяне и съгласуване на проекта за становище на КСИА

В срок от девет месеца от датата на публикуване на доклада за ограничаване КСИА изготвя и приема становище въз основа на досието за ограничаване и коментарите, получени по време на общественото обсъждане.

10. Обществено обсъждане на проекта за становище на КСИА

Проектостановището на КСИА и окончателното становище на КОР се публикуват на уебсайта на ECHA. Заинтересованите страни могат да представят коментари по проектостановището на КСИА в рамките на 60 дни от публикуването.

11. Изготвяне и приемане на становището на КСИА

КСИА изготвя и приема окончателното становище, като взема предвид коментарите по проектостановището.

12. Изпращане на становищата до Европейската комисия

ECHA изпраща на Европейската комисия становищата на КОР и КСИА заедно със съответните основни документи. Те също така се публикуват и на уебсайта на ECHA.

13. Изготвяне и приемане на решението за ограничаване

В срок до три месеца след получаването на становищата на комисиите, Европейската комисия представя проект за изменение на списъка с ограниченията.

Ако Съветът или Европейският парламент не се противопоставят на ограничението, Европейската комисия го приема. Решението за ограничаване се публикува в Официален вестник като изменение в приложение XVII на REACH.

14. Спазване на ограниченията

След като ограничението за веществото е прието, индустрията трябва да го спазва. Индустрия се отнася до всеки, до когото е адресирано ограничението, като производители, вносители, дистрибутори, потребители надолу по веригата или търговци на дребно.

15. Прилагане на ограничението

Държавите членки са отговорни за налагането на ограниченията.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)